Αρχικός Σχεδιασμός Δικτύου...
'Εργο ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΣκληπιείο Πάρκο Αθηνών: Σύνθεση Ιδεωδών & Ανάπτυξης                                  
 Κεντρική Σελίδα  Χάρτης Site Νέα & Πληροφορίες  Βιβλίο Επισκεπτών  


Πρόοδος Έργου με μια ματιά 

Αναζήτηση Πηγών και Πληροφοριών σχετικά με τα Σύγχρονα Ασκληπιεία

Υπηρεσίες Υγείας 

Αρχικός Σχεδιασμός Δικτύου

Τα Νοσοκομεία του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών

Απόψεις Ειδικών για τις Υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας
Αρχικός Σχεδιασμός Τηλεματικού Δικτύου


Ερωτηματολόγιο: Καταγραφή Υπάρχουσας Δικτυακής Υποδομής & Απαιτήσεων των χρηστών του Δικτύου
(Ms Word Document, ZIPped)

Λεπτομερής Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης και Περιγραφή Απαιτήσεων - Καταγραφή Αναγκών Χρηστών
(Ms Word Document, ZIPped)

   Πιλοτική Διαμόρφωση Κόμβου στις Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Περιοχή  Γουδή

  Μελλοντικές Τεχνολογίες Δικτύων και Εφαρμογών


Πλεονεκτήματα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης & επικοινωνιών

            Η εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών στον χώρο της Υγείας μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εκπαίδευση, την προώθηση καθώς και την ιατρική φροντίδα των ασθενών. Η τηλεματική ιατρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος Υγείας και Πρόνοιας καθώς και για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.

            Ο όρος Τηλεματική Ιατρική έτσι όπως αποδίδεται από το Διεθνή Οργανισμό Υγείας (WHO- World Health Organisation)* είναι ένας σύνθετος όρος ο οποίος αφορά δραστηριότητες σχετικές με υγεία, υπηρεσίες και συστήματα, τα οποία μέσω των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών, στοχεύουν στην προώθηση της υγείας, της πρόνοιας καθώς και της εκπαίδευσης, διαχείρισης και έρευνας.

            Οι προκλήσεις στον χώρο της Υγείας  δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς πρόσβαση σε περισσότερη και καλύτερη ποιοτικά πληροφορία. Οι εφαρμογές των τηλεματικών υπηρεσιών στον χώρο της Υγείας θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα μείωσης κόστους, βελτίωσης της ποιότητας και υποστήριξης της ιατρικής φροντίδας, ως εξής:

q       Μέσω διαχείρισης συστημάτων υποστηρίξεως( σωστή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο).

q       Αξιοποιώντας  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξειδικευμένη ιατρική, εφόσον θα έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές οποιαδήποτε στιγμή  βελτιώνοντας έτσι την παροχή των υπηρεσιών τους. 

q       Μέσω της δυνατότητας δημιουργίας και αξιοποίησης ιατρικού φακέλου ασθενή

q       Μέσω δυνατοτήτων τηλεσυνεργασίας και τηλεδιάγνωσης 

 * www.who.int

 Κατευθύνσεις στην τεχνολογια και υποδομες  

Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοικωνιών συνδυάζεται με την ταυτόχρονη ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας. Μερικές από τις πιο σημαντικές τάσεις είναι :

·       Η ραγδαία εξέλιξη των μικροηλεκτρονικών, του υλικού των υπολογιστών καθώς και του λογισμικού, οι οποίες και επηρεάζουν όλες τις περιοχές του ιατρικού συστήματος (ιατρικές συσκευές, αισθητήρες, επεξεργασία πληροφορίας)

·       Η ραγδαία ανάπτυξη της δικτυακής υποδομής και των εφαρμογών, όπως το Διαδίκτυο, οι τεχνολογίες ιστού (www-technologies) και εν γένει οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τα δίκτυα.

·       Η γρήγορη πρόοδος της επιστημονικής γνώσης και οι εφαρμογές αυτής στην ιατρική διάγνωση 

·       Η Γενετική μηχανική στη διάγνωση και η προληπτική ιατρική

·       Οι ιατρικές εικόνες πολλαπλών τύπων, και ειδικότερα η χρήση τους σε συνδυασμό με τον ιατρικό φάκελο.

·       Οι Κινητές επικοινωνίες και τα δίκτυα

·       Η χρήση ιατρικών μεθόδων με υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

 Αρχικός Σχεδιασμός Υπηρεσιών Τηλεματικού Δικτυου

                Στα πλαίσια του έργου ΑΣΠΑΣΙΑ διεξάγεται μελέτη για τη δημιουργία ενός Τηλεματικού Δικτύου, η υποδομή του οποίου θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ενός δικτύου με τα εξής χαρακτηριστικά : 

·       Επεκτασιμότητα

·       Αποδοτικότητα

·       Ανοιχτός σχεδιασμός ( open mode )

·       Υψηλές ταχύτητες 

·       Ασφάλεια

 Για τον σωστό σχεδιασμό της υποδομής ενός δικτύου θα πρέπει αρχικά  να ληφθούν υπόψη οι τηλεματικές υπηρεσίες οι οποίες και θα υποστηρίζονται. Η υποδομή του δικτύου θα πρέπει να είναι απλή ή πολύπλοκη, οικονομική ή μη, ανάλογα με το είδος των τηλεματικών υπηρεσιών που αυτό θα παρέχει.

 Το πρώτο βήμα συνεπώς είναι ο αρχικός σχεδιασμός αυτών των υπηρεσιών, η καταγραφή και κατηγοριοποίηση τους.  Ένας βασικός διαχωρισμός μεταξύ αυτών των υπηρεσιών είναι οι βασικές υπηρεσίες και οι προηγμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται.

  Α) Βασικές Υπηρεσίες

 
Με τον όρο βασικές υπηρεσίες εννοούμε τις υπηρεσίες του Διαδικτύου οι οποίες συνθέτουν το πρώτο επίπεδο υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει ένα δίκτυο και απευθύνονται στο σύνολο των χρηστών του δικτύου. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι υπηρεσίες αυτές για το δίκτυο ΑΠΑ.

Αναλυτική ΠεριγραΦΗ Βασικών Υπηρεσιών

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Ε-mail)

 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων ατόμων. Είναι μία από τις αρχικές υπηρεσίες του Διαδικτύου και στην σύγχρονη μορφή της επιτρέπει τα μηνύματα που ανταλλάσσονται να περιέχουν και τμήματα με εικόνα, ήχο, video καθώς και ένα ή περισσότερα επισυναπτόμενα αρχεία της επιλογής του χρήστη. Παράλληλα, τα προγράμματα αποστολής και λήψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφέρουν σημαντικές αρχειοθέτησης των εισερχόμενων αλλά και των εξερχόμενων μηνυμάτων, σύμφωνα με μια πληθώρα κριτηρίων (θέμα, ταυτότητα του παραλήπτη, ημερομηνία αποστολής ή λήψης, κλπ.). Υποστηρίζεται επίσης η δυνατότητα αποστολής του μηνύματος προς ομάδες αποδεκτών καθώς και η επιβεβαίωση της λήψης του μηνύματος. 

 Μεταφορά αρχείων (Ftp)

 

Η μεταφορά αρχείων επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων μεταξύ δύο υπολογιστικών συστημάτων. Στη σύγχρονη μορφή της η υπηρεσία παρέχει πλέον δυνατότητες αναζήτησης αρχείων με βάση κάποια απλά κριτήρια καθώς και τη δυνατότητα ανάκαμψης από απρόβλεπτες διακοπές σύνδεσης μεταξύ των υπολογιστικών συστημάτων.

 Δημιουργία και ανάγνωση ειδήσεων (News)  

Η δημιουργία και η ανάγνωση ειδήσεων επιτρέπει στο χρήστη τη διασύνδεση με εξυπηρέτες ειδήσεων (News Servers) οι οποίοι διατηρούν στον αποθηκευτικό τους χώρο ένα σύνολο από θεματικές κατηγορίες με ειδήσεις. Η μορφή της πληροφορίας είναι ανάλογη με τη μορφή της πληροφορίας στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης της υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τη λίστα με τις ειδήσεις της θεματικής κατηγορίας του ενδιαφέροντος του και να προσθέσει τα σχόλια του σε αυτή. Η υπηρεσία στην ουσία υλοποιεί μια μορφή ηλεκτρονικής “συζήτησης” καθώς ο κάθε χρήστης είναι σε θέση να προσθέσει τα σχόλια του προς τις τοποθετήσεις ενός ή περισσοτέρων χρηστών στα πλαίσια μιας θεματικής κατηγορίας.

  

Internet Relay Chat (IRC)  

Το IRC είναι μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων σε μορφή κειμένου στο Internet κατά την οποία οι χρήστες από διαφορετικές τοποθεσίες έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν σύγχρονα σε διαφορετικά "κανάλια". Αυτού του είδους η επικοινωνία διεξάγεται υπό την μορφή κειμένου κυρίως, αλλά είναι δυνατόν για ένα χρήστη να επισυνάψει επίσης ήχο, εικόνες ή άλλης μορφής αρχεία.  

Πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό (WWW)

Η υπηρεσία πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί την πλέον διαδεδομένη υπηρεσία στο χώρο του Διαδικτύου. Ο χρήστης χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πρόγραμμα πλοήγησης αποκτά την δυνατότητα πρόσβασης σε εξυπηρέτες WWW και στις υπηρεσίες οι οποίοι αυτοί προσφέρουν. Παρέχεται η δυνατότητα πλοήγησης σε δικτυακούς τόπους (WWW sites), η ανάγνωση σελίδων υπερκειμένου, η ανάκτηση και εκτύπωση αρχείων καθώς και ένα εξαιρετικά μεγάλο πλήθος από υπηρεσίες και δυνατότητες οι οποίες εξαρτώνται από τους επιμέρους εξυπηρέτες τους οποίους ο χρήστης προσπελαύνει.

 

    Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και γνώσεις

  Η υπηρεσία αυτή παρέχει ένα σύνολο από λειτουργίες που παρέχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε οργανωμένες βάσεις δεδομένων και την αναζήτηση πληροφορίας σε αυτές σύμφωνα με κάποια κριτήρια τα οποία εισάγει ο χρήστης.

  Β)        Προηγμένες υπηρεσίες

 Οι προηγμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν κεντρικοποιημένα και κατανεμημένα συστήματα επικοινωνίας πολυμέσων τα οποία είναι σε θέση να υποστηρίζουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως η Τηλεκπαίδευση, η διασύνδεση αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και εφαρμογές υποστήριξης τηλεϊατρικής και τηλεδιάγνωσης, και κατανεμημένα περιβάλλοντα εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες εικονογραφίας κατά απαίτηση (Video On Demand), υπηρεσίες εκπομπής video και ήχου, εφαρμογές τηλεδιάσκεψης και τηλεργασίας, εργαλεία ΜΒΟΝΕ,  καθώς και υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης  ιατρικών εικόνων. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι υπηρεσίες αυτές.


   

        Υπηρεσία εικονογραφίας κατά απαίτηση (Video On Demand)

 

Στην υπηρεσία αυτή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης σε κάποιο κεντρικό σύστημα ή κατάλογο κάποιου οπτικοακουστικού περιεχομένου (π.χ. σεμινάριο ή παρουσίαση σε μορφή video) του ενδιαφέροντος του και στην συνέχεια επιλογή και ανάκτηση και παρουσίαση του περιεχομένου αυτού σε πραγματικό χρόνο στο τερματικό του. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το κεντρικό σύστημα υλοποιείται υπό την μορφή κάποιου εξυπηρέτη (VOD Server) ο οποίος διαθέτει αποθηκευμένη την οπτικοακουστική πληροφορία. Ο εξυπηρέτης αυτός παρέχει προς τον χρήστη δυνατότητες αναζήτησης της πληροφορίας που τον ενδιαφέρει και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της μετάδοσης της επιλεγμένης πληροφορίας προς το τερματικό του χρήστη.

Υπηρεσίες εκπομπής video και ήχου αρχείων και ζωντανών     γεγονότων (News feed

 Στην υπηρεσία αυτή εκπέμπονται σε "κανάλια μετάδοσης" γεγονότα σε πραγματικού χρόνου ή καταγραμμένα γεγονότα με τη μορφή κινούμενης εικόνας και ήχου. Ο χρήστης επιλέγει τα γεγονότα του ενδιαφέροντος του, συνήθως επιλέγοντας κάποιο “κανάλι μετάδοσης”, το οποίο παρέχει μια συνεχή ροή πληροφορίας προς το τερματικό του χρήστη. Η ποιότητα της εκπομπής εξαρτάται από τους κωδικοποιητές και του σχήματος κωδικοποίησης του οπτικοακουστικού υλικού, την διαθέσιμη χωρητικότητα του δικτύου  και από τις δυνατότητες του τερματικό του χρήστη.

           

       Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης και τηλεσυνεργασίας σε πραγματικό χρόνο

  

Στις εφαρμογές αυτές παρέχονται σε δύο ή περισσοτέρους χρήστες η δυνατότητα επικοινωνίας σε επίπεδο εικόνας , ήχου συγχρονισμένων μεταξύ τους κατά την παρουσίαση προς τον κάθε χρήστη καθώς και εφαρμογές που επιτρέπουν την από κοινού διαμόρφωση αντικειμένων όπως  αρχεία κειμενογράφων και παρουσιάσεων. Τυπικά, κάθε συμμετέχοντας είναι σε θέση να επικοινωνήσει με συγχρονισμένη εικόνα και ήχο από το τερματικό του με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Το δίκτυο επικοινωνίας αναλαμβάνει τη μετάδοση της πληροφορίας προς όλα τα μέλη της ομάδας και οι εφαρμογές στο τερματικό του χρήστη τον συγχρονισμό της παρουσίασης της πληροφορίας αυτής.

 

 

  Τηλεδιάσκεψη

Είναι οπτική και ηχητική επικοινωνία πραγματικού χρόνου μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Χρησιμοποιείται από μία ή περισσότερες ομάδες  που επικοινωνούν με άλλα άτομα προς ανταλλαγή ιδεών, απόκτηση πληροφοριών, σύγχρονη εκπαίδευση και διαχείριση οργανισμών. Η τηλεδιάσκεψη συνδυάζει εικόνες video των συμμετεχόντων κατά την  διάρκειας της σύσκεψης και υψηλής ποιότητας ήχου επικοινωνίας (μουσική, ήχοι, φωνή). Ο απαραίτητος εξοπλισμός αποτελείται από μία videocamera, ένα μόνιτορ και κάποια στοιχεία που επιτρέπουν τον έλεγχο τους είναι απαραίτητα για την αποστολή και λήψη πληροφοριών. Σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η μετάδοση της οπτικής πληροφορίας στους χρήστες. Η χρήση ακουστικής πληροφορίας είναι αρκετή, οπότε έχουμε τηλεδιάσκεψη μόνο με ήχο.

             

   Τηλεδιάγνωση

 

Στην τηλεδιάγνωση παρέχεται στο ιατρικό προσωπικό η δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης ενός ασθενούς ο οποίος βρίσκεται σε απομακρυσμένη γεωγραφική τοποθεσία. Η υπηρεσία προβλέπει την δυνατότητα μετάδοσης των δεδομένων (π.χ. εγκεφαλογράφημα, ακτινογραφίες, κλπ) και των μετρήσεων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του ασθενούς (π.χ. παλμός, πίεση, θερμοκρασία, κλπ) ώστε να παρέχεται στο ιατρικό προσωπικό η δυνατότητα έγκυρης διάγνωσης.

       

        Τηλεεκπαίδευση

 Ο όρος τηλεεκπαίδευση περιλαμβάνει μια πληθώρα υπηρεσιών και εφαρμογών οι οποίες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα. Συχνά συναντάται σε “ασύγχρονη μορφή”, όπου ο διδάσκων διεκπεραιώνει κάποια ύλη προς το ακροατήριο του δίχως την δυνατότητα διακοπής του. Οι όποιες “ερωτήσεις” από το ακροατήριο ακολουθούν μετά το πέρας της διδασκαλίας (π.χ. υπό την μορφή Ε-mail). Στην σύγχρονη μορφή της (π.χ. χρησιμοποιώντας υποδομές videoconferencing) παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ διδάσκοντος και ακροατηρίου και η υποστήριξη ερωταποκρίσεων σε πραγματικό χρόνο.

Ηλεκτρονικός μαυροπίνακας (White Boarding)

  Οι εφαρμογές White Βoarding  υλοποιούν το ηλεκτρονικό αντίστοιχο ενός "μαυροπίνακα" για χρήστες που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. . Παρέχεται η δυνατότητα σε δύο ή περισσότερους συμμετέχοντες  να συνδιαλέγονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες  και ηλεκτρονικό υλικό. Ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες  έχει την δυνατότητα να ζωγραφίζει ή να γράψει στην οθόνη του σχήματα και εικόνες είτε εκείνη τη στιγμή, ή να έχει έτοιμα εκ των προτέρων και να τα τοποθετεί στην οθόνη όταν το θελήσει. Το σύστημα απεικονίζει άμεσα αυτές τις πληροφορίες (σχέδια, κείμενο) στις οθόνες των υπολοίπων συμμετεχόντων. Ο ίδιος επίσης λαμβάνει αντίστοιχου είδους πληροφορία από τους άλλους χρήστες του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό, όλοι βλέπουν στην οθόνη τους τον ίδιο κοινό ηλεκτρονικό μαυροπίνακα. Τα περισσότερα προγράμματα ηλεκτρονικού μαυροπίνακα παρέχουν επίσης και δυνατότητες συζήτησης με τις οποίες οι χρήστες μπορούν να ανταλλάξουν γραπτά μηνύματα μεταξύ τους.    

 Εργαλεία ΜΒΟΝΕ

 Στα εργαλεία MBONE περιλαμβάνονται μια πληθώρα εργαλείων που επιτρέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών κατάλληλες για την μετάδοση διαφόρων ειδών πληροφορίας (video, εικόνα, ήχος, κείμενο, κλπ.) σε ομάδες χρηστών. Στην ουσία τα εργαλεία MBONE παρέχουν τα δομικά στοιχεία υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών πολυμέσων για τις ανάγκες πολλαπλών συνεργαζόμενων ομάδων χρηστών.     

 

 Διασύνδεση αιθουσών για Τηλεδιδασκαλία και Τηλεσυνεργασία

 Στην διασύνδεση αιθουσών παρέχεται η δυνατότητα οπτικοακουστικής διασύνδεσης ενός πλήθους αιθουσών οι οποίες είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας βιντεοκάμερα και μικρόφωνα σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό, είναι δυνατή η διασύνδεση των αιθουσών και η “ενοποίηση” τους ως μια ενιαία αίθουσα. Η εφαρμογή αυτή εμφανίζεται ιδιαίτερα δημοφιλής στον χώρο της τηλεεκπαίδευσης.

         Υπηρεσία “Ιατρικού Φακέλου”

 

Η υπηρεσία αυτή αφορά ένα σύστημα αποθήκευσης, αρχειοθέτησης ιατρικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή. Ένας ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος περιέχει όλο το γνωστό ιατρικό ιστορικό του ασθενούς σε ηλεκτρονική μορφή (ακτινογραφίες, ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, καρδιογραφήματα, κλπ.) καθώς και τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία. Το σύστημα οφείλει να παρέχει την δυνατότητα ανεύρεσης και παρουσίασης του ιατρικού φακέλου ενός ασθενούς, ενώ παράλληλα παρέχει μια γκάμα από λειτουργίες αναζήτησης στοιχείων (λοιπές συναφείς περιπτώσεις, κλπ.) οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την υλοποίηση του περιβάλλοντος της εφαρμογής.

         

    Υπηρεσία Voice Over IP

 Η τεχνολογία “Voice over IP” αποτελεί μία εφαρμογή  μετάδοσης φωνής πάνω από δίκτυα μετάδοσης δεδομένων. Λογισμικό για μετάδοση φωνής πάνω από το Internet αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1995 και έδινε τη δυνατότητα σε χρήστες που διαθέτουν multimedia PC συνδεδεμένο στο Internet, να επικοινωνούν “τηλεφωνικά”.

Το κυριότερο πλεονέκτημα της τεχνικής λύσης είναι ότι παρέχει Internet τηλεφωνία μέσω της πιο κοινής, φθηνής και εύχρηστης τερματικής συσκευής, που είναι το απλό τηλέφωνο. Ο χρήστης δε χρειάζεται να έχει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε ειδικές εφαρμογές δικτύων. Μάλιστα η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο χρήστη να επικοινωνεί τηλεφωνικά πάνω από το παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών όχι μόνο χωρίς ο ίδιος να διαθέτει υπολογιστή, αλλά και με τέτοια διαφάνεια, όπως θα επικοινωνούσε τηλεφωνικά με δρομολόγηση της κλήσης του - από άκρο σε άκρο - μέσω παραδοσιακών τηλεφωνικών κέντρων.

 

 

1999-2000, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήμιο Αθηνών

ebmaster: Μιχάλης Γκατζώνης

ρωτήσεις