Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Ψηφιακής Πύλης του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής (ΑΣΠΙΣ) του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

 

Κανόνες και Διαδικασίες  1η Εκδοση

5 Ιανουαρίου 2002

 

 

 

 

 

Δημ. Σωτηρίου, Αν. Καθ. Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ. 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΥΛΗΣ. 3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 4

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ. 5

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. 5

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. 6

Παράρτημα Ι: 8

Κανόνες επικοινωνίας μεταξύ των Μονάδων της Ιατρικής Σχολής, της Ομάδας Περιεχομένου της Πύλης (ΟΠΕΠ) και της Ομάδας Διαχείρισης της Πύλης (ΟΔΠ) 8

Γενικά. 8

Αρχειοθέτηση και Διαχείριση Πληροφοριών. 8

Δημιουργία και Χαρακτηρισμός Κειμένων. 9

 

 

 


 

ΓΕΝΙΚΑ

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής προχωρά στη δημιουργία της ψηφιακής Πύλης του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αρχιτεκτονική της Πύλης βασίζεται στη Μελέτη ΑΣΠΑΣΙΑ που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό και με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (Σεπτέμβριος 2000). Η Πύλη είναι το επόμενο λογικό βήμα στην προσπάθεια δημιουργίας Σύγχρονων Ασκληπιείων και ειδικότερα του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών.

 

Η Πύλη θα διατίθεται μέσω του προηγμένου Τηλεματικού δικτύου της Ιατρικής Σχολής.

 

Η Πύλη εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής. Η ανάπτυξή της γίνεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Εργαστηρίου, με λογισμικό που έχει παραχωρηθεί ευγενώς, από την εταιρεία MICROSOFT.

 

Καταβάλλονται προσπάθειες για την εξεύρεση νέου υλικού (hardware) για την ανεξαρτητοποίηση της όλης εγκατάστασης. Οι επαφές γίνονται με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την πλήρη ελευθερία στα θέματα ανάπτυξης και καμία ανάληψη υποχρεώσεων απέναντι στους χορηγούς.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΥΛΗΣ

Το περιεχόμενο της Πύλης θα στηριχθεί σε επιστημονικές πληροφορίες, που ελπίζεται να παρασχεθούν από τις μονάδες (Εργαστήρια, Μαθήματα, Τμήματα κλπ.) Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Η διαδικασία θα αρχίσει με την αποστολή ειδικού κειμένου από την Προεδρεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε όλες τις Μονάδες της Σχολής. Μετά μια δοκιμαστική περίοδο που δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τους 4 μήνες και αφού ενταχθούν στη Πύλη αντιπροσωπευτικά κείμενα από τις διάφορες Μονάδες, η Σχολή θα απευθυνθεί προς τις συγγενείς Μονάδες (Νοσηλευτικό και Οδοντιατρικό Τμήμα) και προς τις άλλες Μονάδες – ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με θέματα Πολιτισμού, αλλά και στη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιου προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο το θεματολόγιο όσο και ο εμπλουτισμός της Πύλης.

 

Κατά συνέπεια πρέπει να συζητηθούν στο επίπεδο της Ιατρικής Σχολής, οι αναφερόμενες παρακάτω δράσεις και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις:

1.      Το Πανεπιστήμιο μέσω των Εργαστηρίων, Μαθημάτων, Τμημάτων και Σχολών θα αναλάβει να τροφοδοτεί το περιεχόμενο της Πύλης (βασικό θέμα πολιτικής)

2.      Η Ιατρική Σχολή θα ορίσει 5μελή Επιτροπή (θα ονομάζεται Ομάδα Περιεχομένου της Πύλης – ΟΠΕΠ) η οποία θα αποφασίζει για το θεματολόγιο και το εύρος των πληροφοριών που θα εντάσσονται στην Πύλη

3.      Κάθε Εργαστήριο θα είναι υπεύθυνο για την επιστημονική πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που θα καταχωρεί, θα διατηρεί και θα συντηρεί στην Πύλη

4.      Κάθε Μάθημα / Εργαστήριο θα ορίσει 3μελή Επιστημονική Επιτροπή (με ισάριθμους αναπληρωτές) ελέγχου και πιστοποίησης του περιεχομένου

5.      Κάθε Μάθημα / Εργαστήριο, θα ορίσει εκπροσώπους (ένα εκπρόσωπο και ένα αναπληρωτή) που θα είναι οι σύνδεσμοι με τον ΟΠΕΠ και θα μεταφέρουν τις απόψεις της μονάδας που θα εκπροσωπούν. Θα μεταφέρουν στη Μονάδα τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες και τις απόψεις των άλλων μονάδων

6.      Η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων και της ΟΠΕΠ και της Ομάδας Διαχείρισης της Πύλης (ΟΔΠ) θα γίνεται ηλεκτρονικά. Οι κανόνες που προτείνεται να ισχύουν και θα πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι (ακολουθεί)

7.      Εφόσον οριστικοποιηθούν και συμφωνηθούν οι διαδικασίες η τροφοδοσία της Πύλης με κείμενα και η ενημέρωση και συντήρησή τους, θα γίνεται αυτόματα (χωρίς την έγκριση της Ομάδας Διαχείρισης της Πύλης)

8.      Η Ομάδα Διαχείρισης της Πύλης (ΟΔΠ) θα συνεργάζεται με τα Μέλη – εκπροσώπους των Εργαστηρίων / Μαθημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η ΟΔΠ θα βρίσκεται συνεχώς στη διάθεση των εκπροσώπων για την επίλυση προβλημάτων και την υιοθέτηση νέων ιδεών και προσεγγίσεων που θα κάνουν το σύστημα περισσότερο λειτουργικό, ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό

9.      Η μάχη στης αποτελεσματικότητας και της ικανότητας της Πύλης να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών δηλαδή των πολιτών, θα δοθεί στο επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών και τη ποιότητα των πληροφοριών. Η ικανότητα του συστήματος να συντηρήσει τις πληροφορίες εξασφαλίζοντας εγκυρότητα και ενημερότητα, θα είναι ο καθοριστικός παράγων

10.  Η Σχολή θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασίες συνεχούς αξιολόγηση του περιεχομένου της Πύλης.  Είναι σκόπιμο στις σχετικές διαδικασίες να μετέχουν ομάδες σπουδαστών της Σχολής, οι οποίοι αναμένεται να είναι και οι κατ’ εξοχήν χρήστες και κριτές του αποτελέσματος

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.      Η Πύλη θα αναπτυχθεί ως ένα ελεγχόμενο και απομονωμένο δίκτυο (INTRANET), προς διάθεση σε χρήστες εντός του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής. Αργότερα μπορεί να αποφασιστεί η διάθεση του περιεχομένου στους σπουδαστές και τα μέλη της Σχολής (με διαδικασίες ελέγχου προς αποφυγή επιθέσεων από τρίτους κακόβουλους επισκέπτες) από απόσταση (εκτός Σχολής). Αργότερα και εφόσον εξασφαλιστούν αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου και προστασίας, η πρόσβαση μπορεί να επιτραπεί σε κάθε ενδιαφερόμενο

2.      Την εγκυρότητα του περιεχομένου της Πύλης θα εγγυάται το Πανεπιστήμιο Αθηνών

3.      Οι αρχικές δαπάνες ανάπτυξης της Πύλης θα πρέπει να αναληφθούν από την Ιατρική Σχολή, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου. Η Σχολή πρέπει να κινηθεί προ το Πρυτανικό Συμβούλιο για τη δημιουργία «Μονάδας Ανάπτυξης Τηλεματικών Εφαρμογών στη Υγεία», την υποστήριξη των σχετικών διεργασιών και των πρωτοβουλιών των μελών ή ομάδων μελών της Σχολής

4.      Η Ιατρική Σχολή με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου θα ορίσει Επιτροπή που θα διαπραγματευθεί με τα αρμόδια Υπουργεία θέματα σχετικά με την ανάληψη των δαπανών δημιουργίας, συντήρησης, ανάπτυξης και ενημερότητας της Πύλης. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας π.χ. θα πρέπει λογικά να είναι ο κύριος «χορηγός» για τα θέματα που αφορούν την Υγεία και Πρόνοια, το Υπουργείο Παιδείας θα είναι ο «χορηγός» για τα θέματα που αφορούν την ιατρική εκπαίδευση και την έρευνα κ.ο.κ.

5.      Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών θα αναλάβει να ενημερώνει όλα τα μέλη της και να εξασφαλίζει τη συνεργασία τους. Οι σχετικές διαδικασίες θα στηριχθούν σε ηλεκτρονικά μέσα

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.      Η Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα εξασφαλίσουν όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της πιλοτικής φάσεως

2.      Η Ιατρική Σχολή θα αναλάβει να προβάλλει τα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσεως και να πείσει κάθε αρμόδιο φορέα, για την ανάγκη συνέχισης και επέκτασης του έργου

3.      Η Ιατρική Σχολή προτείνεται να εισηγηθεί στο Πανεπιστήμιο τη δημιουργία Εταιρείας (spin off), η οποία θα αναλάβει την κατάλληλη χρονική στιγμή τη διαχείριση, αντιπροσώπευση και προώθηση του προϊόντος (Πύλη και περιεχόμενο)

4.      Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών θα αναλάβει να συζητήσει και εξασφαλίσει τη συνεργασία με όλες τις άλλες Ιατρικές Σχολές. Η συνεργασία θα έχει ως στόχο την διάθεση του περιεχομένου της Πύλης σε όλες τις εγκαταστάσεις των Ιατρικών Σχολών. Θα εξεταστούν επίσης θέματα ανεξαρτησίας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας κάθε τέτοιας νέας Πύλης

5.      Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών θα αναλάβει να συζητήσει με τα αρμόδια Υπουργεία τη διάθεση της Πύλης και του περιεχομένου της, σε όλους τους δημοσίους φορείς όπως Νομαρχίες, Νοσοκομεία, ΚΥ, σχολεία κλπ. Σε όλους αυτούς προβλέπεται και αναμένεται η βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας  και Πολιτισμού προς τους πολίτες

6.      Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών θα αναλάβει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. Το πλαίσιο θα έχει δύο σκέλη: Το πρώτο θα αφορά τα Σύγχρονα Ασκληπιεία, ως χώρων παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πολιτισμού και το δεύτερο την εγκατάσταση ή πρόσβαση της Πύλης του ΑΣΠΙΣ σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Στη περίπτωση αυτή τα θέματα πολυγλωσσίας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο

7.      Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών θα αναλάβει να προωθήσει την Πύλη και το "Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών", ως μείζον πρόγραμμα προβολής της Σύγχρονης Ελλάδας, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και μέχρι την τέλεσή των, αλλά και μετά τη διεξαγωγή των

 

 

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

1.      Η πιλοτική φάση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αναπτύσσεται με ίδια μέσα στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, με πρωτοβουλία του Αν. Καθ. Δημήτριου Σωτηρίου. Για την ανάπτυξη της Πύλης εργάζεται ο κ. Μιχάλης Γκατζώνης, πληροφορικός, και συνεργάτης του Εργαστηρίου

2.      Έχουν γίνει πολλές επαφές με συναδέλφους του Πανεπιστημίου: για τη διάθεση περιεχομένου. Περιεχόμενο έχουν κατ' αρχάς συμφωνήσει να δώσουν:

Α.   Το Τμήμα Βιολογίας: Θέματα περιβάλλοντος

Β.   Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής: Θέματα Τηλεϊατρικής

Γ.   Ψυχιατρική Κλινική: Θέματα Ψυχιατρικής

Δ.   Παιδαγωγικό Τμήμα: Θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι επαφές γίνονται σε επίπεδο συναδέλφων και δεν έχουν ακόμα φθάσει σε επίπεδο Δ/ντών. Αυτό θα γίνει μόλις διαμορφωθεί ένα καλό δείγμα γραφής, πράγμα που θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων

3.      Μόλις εξασφαλιστεί ο εξοπλισμός, θα εγκατασταθούν 4 τερματικοί σταθμοί για πρόσβαση στην Πύλη. Ο πρώτος σταθμός έχει ήδη εγκατασταθεί έξω από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

4.      Η πιλοτική φάση θα διαρκέσει όλο το 2002. Τα πρώτα αποτελέσματα ελπίζεται να είναι διαθέσιμα εντός των πρώτων μηνών του 2002

5.      Έχει υποβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών πρόταση οικονομικής υποστήριξης της πιλοτικής φάσεως. Η Ιατρική Σχολή θα πρέπει να υποστηρίξει την πρόταση και έτσι να εξασφαλιστούν πόροι για την ταχύτερη ανάπτυξη της πιλοτικής φάσεως. Η πρόταση προβλέπει συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής  και την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.      Η ανάπτυξη της πιλοτικής φάσεως της Πύλης γίνεται με χρήματα από ερευνητικά έργα του Επιστημονικού Υπευθύνου Δημήτριου Σωτηρίου, που βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών

2.      Έχει υποβληθεί πρόταση στον αρμόδιο Αντιπρύτανη, για τη δημιουργία ενός Συντονισμένου Προγράμματος, στα πλαίσια του ΕΚΠΑ με τίτλο "Σύγχρονα Ασκληπιεία". Το Πρόγραμμα προτείνεται να προικοδοτηθεί με 50.000.000 δρχ. Θα ακολουθούνται οι διαδικασίες προκηρύξεως του ΕΚΠΑ και θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα Μέλη του Πανεπιστημίου. Έτσι δεν πρόκειται για νέα χρηματοδότηση και πρόσθετους πόρους, αλλά για χρηματοδότηση "προσανατολισμένης έρευνας" από τα γενικά κονδύλια που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Αθηνών για έρευνα

3.      Η ανάπτυξη της Πύλης γίνεται και με τη διάθεση πόρων σε είδος από χορηγούς. Ο πρώτος χορηγός  είναι η Εταιρεία λογισμικού MICROSOFT. Επαφές για τη διάθεση υποτροφιών και υλικό (hardware) ή είναι μέχρι τώρα αρνητικές ή δεν έχουν αποδώσει ακόμα. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών θα μπορούσε, με το κύρος της, να διευκολύνει την εξασφάλιση χορηγιών

4.      Η δημιουργία της Πύλης είναι κυρίως θέμα συντονισμού μεταξύ φορέων και δευτερευόντως εξασφάλισης νέας χρηματοδότησης. Κινήσεις  για εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης γίνονται προς τη ΓΓΕΤ το Α’, Β’ και Γ’ ΠΕΣΥ, τη Νομαρχία Δυτικής Αττικής, τον Οργανισμό Αθήνας, Ιδρύματα κ.α. Στην προσπάθεια αυτή μπορεί να έχει αποφασιστικό ρόλο η Ιατρική Σχολή

 

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.      Στην πιλοτική φάση της Πύλης, μπορούν να συμβάλλουν φοιτητές της Σχολής μας, φοιτητές άλλων Τμημάτων που κάνουν διπλωματικές εργασίες (π.χ. Νοσηλευτικού, Πληροφορικής, Βιολογίας, Φυσικών Επιστημών, Αρχαιολογίας, Νομικού, Οικονομικού κλπ.) και η ενασχόληση φοιτητών της ΙΣΠΑ των τελευταίων κυρίως ετών, (μπορεί ίσως να ενταχθεί και στο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής)

2.      Η Πύλη μπορεί να αποτελέσει δίαυλο για την εισαγωγή της πληροφορικής στις υπηρεσίες Υγείας (περιλαμβανομένου και των Ιατρικών) και έτσι και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών να παρακολουθήσει τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των τηλεματικών εφαρμογών στην Υγεία, την Πρόνοια και την Ιατρική

3.      Το θέμα "Σύγχρονα Ασκληπιεία" μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μικρού αριθμού διδακτορικών διατριβών σε θέματα Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρικών υπηρεσιών, Αγωγής & Προαγωγής Υγείας, Πολιτισμού κλπ.

4.      Το θέμα Σύγχρονα Ασκληπιεία αποτελεί διεπιστημονική προσέγγιση σε θέματα Υγείας και Πολιτισμού, με έντονες ερευνητικές και αναπτυξιακές διαστάσεις. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών μπορεί να αναλάβει ρόλο ηγέτη σε διεθνές επίπεδο και να υποστηρίξει και να συντονίσει τη λειτουργία ενός δικτύου φορέων μελέτης του θέματος. Η ενεργοποίηση προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να διευκολύνει την εισροή πόρων από τα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Πύλη μπορεί να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των σπουδαστών και του προσωπικού της σε σύγχρονες υπηρεσίες, που βασίζονται στην εκτεταμένη χρήση τηλεματικών υπηρεσιών και εφαρμογών.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν η διάθεση εκπαιδευτικών σημειώσεων και άλλου σχετικού υλικού, η διάθεση εποπτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, η πρόσβαση σπουδαστών σε ειδικούς φακέλους υγείας πραγματικών ή εικονικών ασθενών προς μελέτη και εξάσκηση, η κατασκευή και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων με τη βοήθεια υπολογιστών.

 

Το περιεχόμενο σε σχέση με εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σε πρώτη φάση η Πύλη θα επικεντρωθεί, ως προς τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, σε επίπεδο προπτυχιακών ιατρικών σπουδών), μπορεί να περιλαμβάνει:

1.             Επιλεγμένα θέματα προπτυχιακών σπουδών (π.χ. Άτλαντες ανατομικών ψηφιακών εικόνων / Visible Human Project και εργαλεία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων οργάνων και συστημάτων)

2.             Θέματα υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων (π.χ. το μάθημα «Τηλεϊατρική» βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης)

3.             Θέματα αξιοποίησης τηλεματικών και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών στην Υγεία (π.χ. εξοικείωση σπουδαστών και ειδικευομένων ιατρών και νοσηλευτών με συστήματα διαχείρισης Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας)

4.             Θέματα υπηρεσιών υποβάθρου για τη διευκόλυνση της μελέτης των σπουδαστών (π.χ. ηλεκτρονικά ιατρικά λεξικά, εξοικείωση με τις μεθοδολογίες του WHO για τους δείκτες Υγείας, εξοικείωση με θέματα αγωγής και προαγωγής της Υγείας, εντοπισμός και διάθεση δεοντολογικών και νομικών κειμένων που σχετίζονται με την άσκηση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατά την άσκηση του ιατρικού και νοσηλευτικού επαγγέλματος κλπ.)

5.             Θέματα υγιεινής της εργασίας και προστασίας των επαγγελματιών και των ασθενών από ανεπιθύμητες παρενέργειες θεραπευτικών μεθόδων και μέσων (π.χ. προστασία από ακτινοβολίες, χημικές ουσίες, φάρμακα, μολύνσεις κλπ.) 

6.             Εξοικείωση με φορητές ψηφιακές συσκευές ζωτικών σημάτων και άλλα θέματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (π.χ. καρδιοτοκογράφο)

7.             Θέματα μεθοδολογίας των ερευνητικών διαδικασιών

 

 

 

 

Παράρτημα Ι:

 

Κανόνες επικοινωνίας μεταξύ των Μονάδων της Ιατρικής Σχολής, της Ομάδας Περιεχομένου της Πύλης (ΟΠΕΠ) και της Ομάδας Διαχείρισης της Πύλης (ΟΔΠ)

 

Οι κανόνες που περιγράφονται αμέσως μετά τίθενται σε άμεση ισχύ και πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως

 

Γενικά

1.        Ο κύριος όγκος των απαιτήσεων επικοινωνίας μεταξύ των Μονάδων της Ιατρικής Σχολής και των Ομάδων ΟΠΕΠ και ΟΔΠ γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί  αυτόματα ηλεκτρονικό αρχείο, με άμεση δυνατότητα αξιοποίησης

2.        Η Πύλη αναπτύσσεται σε δύο εκδόσεις: Η πρώτη αφορά τα Μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής (και γενικότερα του Πανεπιστημίου), που έχουν το ρόλο να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν το περιεχόμενο της Πύλης. Όλα τα Μέλη ΔΕΠ που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και λειτουργία της Πύλης, λέμε ότι ανήκουν στον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο». Η δεύτερη την έκδοση της Πύλης που αφορά τους χρήστες. Η πρώτη είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://panacea.med.uoa.gr/mpl/Portal/. Η δεύτερη είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://panacea.med.uoa.gr/aspis/

3.        Η Πύλη περιέχει τριών ειδών πληροφορίες (κείμενα):

*      Κείμενα που έχουν γραφεί ειδικά για την Πύλη από τα Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και άλλους διαπιστευμένους συνεργάτες (Μέλη του Αναπτυξιακού Συνδέσμου)

*      Κείμενα τρίτων πηγών που έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα από την ΟΠΕΠ. Τα κείμενα αυτά χαρακτηρίζονται από πλήρη και σαφή αναφορά των πηγών προέλευσης

*      Διευθύνσεις πηγών στον Παγκόσμιο Ιστό που είναι αξιόπιστες, έχουν προεπιλεγεί από την ΟΠΕΠ και έχει ζητηθεί και εξασφαλιστεί η συνεργασία με την Πύλη ΑΣΠΙΣ. Η τελευταία κατηγορία φέρει τον ενδεικτικό τίτλο «Στις Γειτονιές του Κυβερνοχώρου»

4.        Η Πύλη διαθέτει επίσης στους χρήστες της μια σειρά από εργαλεία τα οποία προσφέρουν σε όσους ενδιαφέρονται ένα ειδικό ρόλο που ξεφεύγει π από την απλή χρήση και καθιστά τους ενδιαφερόμενους «συνεργάτες» της όλης προσπάθειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποδείξουν, να προτείνουν, να συμμετάσχουν σε ομάδες συζήτησης, να απευθύνουν ερωτήματα.

5.        Δυνατότητες της Πύλης να προσφέρουν αναζήτηση κειμένων και πηγών που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα συγκεκριμένους χρήστες, θα ενσωματωθούν σε επόμενη φάση. Οι υπηρεσίες αυτές θα βασίζονται στο συγκεκριμένο προφίλ που θα καλείται, εφόσον το επιθυμεί, να δώσει ο χρήστης. Το προφίλ των χρηστών καθώς και οι κινήσεις τους στο περιβάλλον της Πύλης, θα παραμένουν εμπιστευτικές. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εν καιρώ

6.        Σε επόμενη φάση επίσης το περιεχόμενο τη ς Πύλης θα είναι προσβάσιμο και από συσκευές κινητής τηλεφωνία

                                                        

 

 

Αρχειοθέτηση και Διαχείριση Πληροφοριών

  1. Η ανάπτυξη της Πύλης γίνεται με τη χρήση του λογισμικού SharePoint Portal Server της MICROSOFT.
  2. Τα κείμενα που ενσωματώνονται στη Πύλη καταχωρούνται σε μια Βάση Πληροφοριών.
  3. Η ΒΠ εξασφαλίζει ότι τα κείμενα μπορούν να αναζητηθούν με πολλούς τρόπους (π.χ. συγγραφέα, περιεχόμενο, λέξεις κλειδιά, ημερομηνία, επίπεδο κατανόησης κλπ.). Αν σκεφτεί κανείς ότι σε μικρό χρονικό διάστημα η Πύλη θα περιέχει χιλιάδες ή και δεκάδες (και ίσως και  εκατοντάδες) χιλιάδες σελίδες, τότε η αναζήτηση με προεπιλογές θα είναι σχεδόν αδύνατη
  4. Η ενσωμάτωση των νέων ή αναθεωρημένων κειμένων γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και την αποκλειστική ευθύνη των εκπροσώπων των Μονάδων. Η ένταξη των κειμένων γίνεται αφού πρώτα εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ειδική έκδοση τη Πύλης που απευθύνεται αποκλειστικά στους «δημιουργούς». Η ειδική διεύθυνση είναι http://panacea.med.uoa.gr/mpl/Portal/ και απαιτεί την εισαγωγή ειδικού κωδικού. Ο κωδικός παραχωρείται στον εκπρόσωπο μιας Μονάδας από την ΟΔΠ. Κάθε πληροφορία ή συνδρομή σχετικά με τα θέματα αυτά πρέπει να απευθύνεται στην ΟΔΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsotiri@cc.uoa.gr ή /και στο τηλέφωνο 010 746 23 74 (Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Σωτηρίου και 010 746 23 77 (Επιστημονικός Συνεργάτης κ. Μιχάλης Γκατζώνης)
  5. Αναθεώρηση υπαρχόντων κειμένων μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα με τη βοήθεια του λογισμικού Word  της MICROSOFT. Υποστήριξη για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν και τη χρήση του λογισμικού αυτού παρέχεται από την ΟΔΠ
  6. Όλες οι πληροφορίες και οι κανόνες που πρέπει γνωρίζουν όλοι όσοι συμμετέχουν στο «αναπτυξιακό σύνδεσμο», βρίσκονται καταχωρημένες σε ειδικό «βιβλίο». Πρόσβαση στο βιβλίο είναι δυνατή και ηλεκτρονικά, μέσω της επιλογής «Help»

 

 

 

 

Δημιουργία και Χαρακτηρισμός Κειμένων

1.        Τα κείμενα που θα ενταχθούν την Πύλη, πρέπει να έχουν γραφεί ηλεκτρονικά με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένων της MICROSOFT WORD 2000, ή του MICROSOFT PowerPoint 2000 και του MICROSOFT EXCEL 2000. Τα κείμενα μπορεί να είναι σε μορφή πολυμέσων, να ενσωματώνουν δηλαδή κάθε είδους ψηφιακές πληροφορίες όπως εικόνες, ήχους, διαγράμματα, κείμενα, πίνακες κλπ. Τα κείμενα πρέπει να καταχωρούνται σε αρχεία σε μορφή MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, html

2.        Τα κείμενα πρέπει να έχουν έκταση μιας σελίδας (βλέπετε οθόνης, ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωσή του). Σε περίπτωση που ο συγγραφέας θεωρεί σκόπιμο να επεκταθεί περισσότερο προκειμένου να καταστήσει το θέμα σαφές και να διευκολύνει τη κατανόησή του, συνιστάται να δομήσει το κείμενο σε περισσότερες της μιας ενότητες και να δώσει σαφείς αναφορές μεταξύ αυτών. Σε περίπτωση αδυναμίας τηρήσεως του κανόνα αυτού, ο συγγραφέας παρακαλείται να επικοινωνήσει με την ΟΔΠ για τη καλύτερη προσέγγιση του θέματος 

3.        Τα κείμενα πρέπει να συνοδεύονται με ευθύνη του συγγραφέα ή των συγγραφέων από τις εξής πληροφορίες:

*      τίτλο

*      όνομα συγγραφέα ή συγγραφέων

*      ημερομηνία συγγραφής

*      ημερομηνία αναθεώρησης ή νέας έκδοσης

*      περίληψη, μεταξύ 20 και  50 λέξεων

*      λέξεις κλειδιά (τουλάχιστον 5)

*      Εκπαιδευτικό Επίπεδο

*      Τύπος Χρήστη (Πολίτης, Ασθενής, Σπουδαστής, Δάσκαλος, Επαγγελματίας, Ιατρός, Νοσηλευτής, Καλλιτέχνης, Διοικητικός, Τεχνικός)

*      Γλώσσα

*      Ηλικία

*      Φύλο

*      Τύπος Πληροφορίας  (Δημοσίευση, Ανακοίνωση, Βιβλίο, Δελτίο Τύπου, Επιστημονικό Άρθρο, Τεχνικό Άρθρο, Διάλεξη, Ενημερωτικό Άρθρο, Επιστημονικά Νέα, Δηλώσεις, Δεοντολογικό κείμενο, Νομικό κείμενο)

*      Είδος Πληροφορίας (Εικόνα, Κείμενο, Ήχος, Βίντεο, Πολυμέσα, Κινούμενο σκίτσο, Σκίτσο, Σχέδιο)

4.        κατηγορία κειμένου για τα θέματα Υγείας (οι κατηγορίες πρέπει να είναι μια από τις ακόλουθες)

*      ενημέρωση (αφορά αμιγώς πληροφοριακό υλικό και χωρίς επιστημονικό  περιεχόμενο, που σχετίζεται με τις δραστηριότητας μιας Μονάδας)

*      πληροφόρηση (αφορά την επιστημονική πλευρά των δραστηριοτήτων μιας Μονάδας)

*      η-Υγεία (αφορά επιστημονικές πληροφορίες που παρέχονται στους πολίτες / χρήστες με τηλεματικά μέσα)

*      εκπαίδευση

5.        κατηγορία κειμένου για τα θέματα Πολιτισμού (οι κατηγορίες πρέπει να είναι μια από τις ακόλουθες)

*      ενημέρωση (αφορά αμιγώς πληροφοριακό υλικό και χωρίς επιστημονικό  περιεχόμενο, που σχετίζεται με τις δραστηριότητας μιας Μονάδας)

*      πληροφόρηση (αφορά την επιστημονική πλευρά των δραστηριοτήτων μιας Μονάδας)

*      Ψηφιακός Πολιτισμός (αφορά επιστημονικές πληροφορίες που παρέχονται στους πολίτες / χρήστες με τηλεματικά μέσα)

*      εκπαίδευση

 

6.        Η συστηματική καταγραφή των «ιδιοτήτων» των κειμένων εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανεύρεσης των κειμένων που ενδιαφέρουν τους χρήστες με τη βοήθεια πολλαπλών δυνατοτήτων ανεύρεσης και όχι μόνον προεπιλογών. Η «Αναζήτηση» παραπέμπει στην αναζήτηση του κειμένου ή των πληροφοριών ενδιαφέροντος, με τη χρήση μιας σειράς χαρακτηριστικών που ο ενδιαφερόμενος «δίνει» στη μηχανή αναζήτησης.