Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ρόλοι
Προηγούμενη Σελίδα

Προκείμενου να είναι αποτελεσματικές οι υπηρεσίες Τηλεϊατρικής πρέπει να είναι προδιαγεγραμμένοι και απολύτως σαφείς οι ρόλοι όλων των εμπλεκομένων. 

Ρόλους στο σχεδιασμό, οργάνωση, παροχή και αξιολόγηση των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στις μονάδες που μετέχουν σε ένα δίκτυο των υπηρεσιών. 

Η σαφήνεια των ρόλων των εμπλεκομένων είναι ιδιαίτερα αναγκαία κατά τη περίοδο αυτή, τη περίοδο δηλαδή των αρχικών βημάτων δημιουργίας του δικτύου Τηλεϊατρικής. Στη φάση αυτή προκύπτουν ανάγκες για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά και δημιουργούνται συνθήκες αναδιατάξεων των πηγών που διατίθενται είτε αυτές αφορούν ανθρώπινους είτε υλικούς πόρους. Επί πλέον αναδεικνύονται ευκαιρίες, δυνατότητες και ανάγκες για την αναθεώρηση των διεργασιών και διαδικασιών παροχής ακόμα και των παγιωμένων υπηρεσιών. 

Για παράδειγμα

Οι ρόλοι του ιατρικού προσωπικού περιλαμβάνουν ενεργό συμμετοχή:

bullet

στο σχεδιασμό και την εφαρμογή

bullet

στη σύνταξη και υιοθέτηση ιατρικών οδηγιών

bullet

στη λειτουργία και παροχή των υπηρεσιών

bullet

στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης

bullet

στην εξασφάλιση και έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών

Οι ρόλοι του νοσηλευτικού προσωπικού είναι οι αντίστοιχοι, αλλά με πεδίο εφαρμογής τις νοσηλευτικές αρμοδιότητες.

Οι ρόλοι του τεχνικού προσωπικού περιλαμβάνουν ενεργό συμμετοχή:

bullet

στο σχεδιασμό και την εφαρμογή

bullet

στη λειτουργία και παροχή τεχνικής υποστήριξης

bullet

στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης

bullet

στη συντήρηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό και τυχόν επέκταση

bullet

στην εκπαίδευση

 Η προδιαγραφή των ρόλων πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται στο «Εγχειρίδιο Τηλεϊατρικής».

 

 

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04