Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Πιλοτική Εφαρμογή
Προηγούμενη Σελίδα

Μετά το σχεδιασμό μιας υπηρεσίας και την ολοκλήρωση των διεργασιών επιβεβαίωσής του, είναι σκόπιμο να υλοποιείται μια τουλάχιστον πιλοτική εφαρμογή, προκειμένου να διαπιστωθεί το βάσιμο του σχεδιασμού, κατά πόσον οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται πράγματι στις απαιτήσεις των χρηστών και κατά πόσο μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητά τους.

Η πιλοτική εφαρμογή απαιτεί εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς και γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών που θα προσφέρουν ή θα δέχονται (θα κάνουν χρήση) τις υπηρεσίες.

Η πιλοτική εφαρμογή είναι μέρος της όλης διαδικασίας ανάπτυξης υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στα διάγραμμα του ακολουθεί (ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκό έρευνητικό έργο HERMES)

Προτείνουμε να μελετηθεί με προσοχή το διάγραμμα που ακολουθεί και να τηρηθούν τα βήματα που υποδεικνύονται

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι απαραίτητη η έγκριση του ασθενούς ή των οικείων του για τη χρήση των υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υγείας.

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04