Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Ελλάς
Προηγούμενη Σελίδα

Η Ελλάδα, την περίοδο 1988-1992 μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκε στους πρωτοπόρους της εισαγωγής υπηρεσιών Τηλεϊατρικής στην Ευρώπη, με ειδικό πεδίο εφαρμογής την υποστήριξη Πρωτοβάθμιων μονάδων Φροντίδας Υγείας.

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, το οποίο υπήρξε ο εμπνευστής της εισαγωγής των υπηρεσιών, υπέδειξε αμέσως την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικής και της διατύπωσης συγκεκριμένης στρατηγικής. Γενικώς οι εισηγήσεις αυτές δεν εισακούστηκαν στο σύνολό τους, αλλά έγινα ορισμένες από μέρους ρυθμίσεις.

Μια από τις πλέον σημαντικές μπορεί να θεωρηθεί η σύσταση της Επιτροπής Τηλεϊατρικής. Η σύσταση της Επιτροπής για πρώτη φορά,  έγινε με  την υπ' αριθμόν Α3β/Φ.6./οικ. 13090, της 23 Αυγούστου 1990, απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας κ. Γεωργίου Σούρλα.

Η Επιτροπή λειτούργησε μέχρι και το 1995 και με ευθύνη του Υπουργείου ατόνησε. Κυριότερο έργο της Επιτροπής μπορεί να θεωρηθεί η πρόταση για τη σύνταξη ενός επιχειρησιακού προγράμματος, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της Ελλάδος σε υπηρεσίες Τηλεϊατρικής. Η Επιτροπή παρέδωσε το σχέδιο προκήρυξης, περί το τέλος του 1997, λίγο προτού περάσει σε κατάσταση της αδρανείας, με την ευθύνη του Υπουργείου.

Η προκήρυξη για την σύνταξη ενός "Καθολικού Σχεδίου για την Τηλεϊατρική", έγινε τον Μάρτιο του 1998. Τα αποτελέσματα παραδόθηκαν στο Υπουργείο εντός του συμβατικού χρόνου, τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Το σχετικό πρόγραμμα υλοποίησης που προβλέπονταν, δεν υλοποιήθηκε.

Ως συμπέρασμα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η Ελλάδα και ειδικότερα το αρμόδιο Υπουργείο, δεν διαμόρφωσε ποτέ τη κατάλληλη στρατηγική παρά την εκπεφρασμένη από πολλούς και κατά διαφόρους καιρούς πολιτική για την άμεση αξιοποίηση των τηλεματικών τεχνολογιών στην Υγεία.

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04