Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Πιστοποίηση
Προηγούμενη Σελίδα

Διαδικασίες και ορολογία διαπίστωσης συμμόρφωσης με πρότυπα ...

Η διαδικασία συμμόρφωσης με πρότυπα ονομάζεται πιστοποίηση (certification) ή καταχώριση (registration). Αν και οι όροι δεν είναι συνώνυμοι, σε μερικές χώρες χρησιμοποιούνται και οι δύο.

Η πιστοποίηση συνήθως οδηγεί στην έκδοση ειδικού πιστοποιητικού.

Έχει επικρατήσει ο όρος «πιστοποίηση ISO 9000», αλλά δεν είναι ακριβής και πρέπει να καθοριστεί το πρότυπο βάσει του οποίου το σύστημα ποιότητας του φορέα, έχει ελεγχθεί και βρίσκεται σε συμφωνία με το πρότυπο.

 Ο ISO δεν παρέχει πιστοποιητικά ο ίδιος.

 

Ποιους αφορά η Πιστοποίηση;

Η πιστοποίηση αφορά τους προμηθευτές και τους πελάτες τους στον ιδιωτικό τομέα ή τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς / φορείς στη περίπτωση ενσωμάτωσης των προτύπων ISO στη νομοθεσία.

Σκοπός είναι η αμοιβαία εξασφάλιση εμπιστοσύνη, σε ένα εξαιρετικά συνήθως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Πιστοποίηση μπορεί να γίνει από εργαστήρια δοκιμών ή φορείς πιστοποίησης (third party),ανάλογα με την περίπτωση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό έχει συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική διάρκεια!

 

Δημοσιοποίηση του πιστοποιητικού

Η απόκτηση πιστοποιητικού απαιτεί χρόνο, ενέργεια και χρήματα και κατά συνέπεια ο φορέας που το αποκτά, έχει κάθε λόγο να επιδιώκει τη σχετική δημοσιότητα.

Η δημοσιοποίηση του γεγονότος πρέπει να ακολουθεί ορισμένους κανόνες (βλέπετε πρότυπα). Προκείμενου να βοηθήσει και προς την κατεύθυνση αυτή ο ISO έχει εκδώσει το «Publishing your ISO 9000 or ISO 14000 Certification (ISBN 92-67-10249-4)»

 

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04