Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Εκπόνηση Εργασιών
Προηγούμενη Σελίδα

Κανόνες

Το θεματολόγιο των Εργασιών, καθορίζεται σε συνεργασία των ενδιαφερομένων με τον υπεύθυνο του Μαθήματος.

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση του Συνόλου των Ερωτήσεων HERMES, προκειμένου να υποβοηθηθούν στο έργο των.

Το υλικό που είναι απαραίτητο για την Εργασία, μπορεί να αντληθεί από τις ιστοσελίδες του Μαθήματος. Οι ιστοσελίδες είναι προσβάσιμες στη δ/νση http://asclepieion.mpl.uoa.gr/pubASPIS/τηλεματική_στην_υγεία.htm

Επί πλέον οι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν και άλλες πληροφορίες από το Διαδίκτυο και τις πηγές του Παγκοσμίου Ιστού. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει και από τους Η/Υ της Αίθουσας Τηλεματικών Εφαρμογών, του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες που έχει θεσπίσει το Εργαστήριο.

Οι Εργασίες θα πρέπει να παραδίδονται πριν την ημερομηνία των εξετάσεων, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας (πράγμα μάλλον απίθανο) ή εγκατάλειψης της προσπάθειας, να είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις.

 

horizontal rule

Ιστοσελίδες του Ασκληπιακού Πάρκου της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία τροποποίηση: 05/10/02

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04