Περιεχόμενα Δικαιώματα Υποχρεώσεις η-Πνύκα Αναζήτηση

Συστήματα Υγείας
Προηγούμενη Σελίδα

Συστήματα Υγείας υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Κάποιες χώρες διαθέτουν Εθνικά Συστήματα Υγείας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα. 

Κάθε σύστημα αποτελείται από μονάδες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι μονάδες που μετέχουν στο σύστημα είναι τα νοσοκομεία (δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και εξειδικευμένα καλούνται και τεταρτοβάθμια), οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία), τα φαρμακεία, οι διαγνωστικές μονάδες και οι εξειδικευμένες μονάδες (ιδρύματα χρονίως πασχόντων, αποκατάστασης, ατόμων με τερματικές ασθένειες,………………).

Στα σύγχρονα συστήματα όλες οι προαναφερθείσες μονάδες συνδέονται με τηλεματικά μέσα και αποτελούν ένα δίκτυο μονάδων. Στα δίκτυο αυτό διακινούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία των πολιτών.

Στο τηλεματικό δίκτυο διακινούνται πληροφορίες που έχουν σχέση με τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας, αλλά και εκείνες που αφορούν τα περιστατικά υγείας (συνήθως τις αποκαλούμε ιατρικές πληροφορίες, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές).

Χαρακτηριστικά των πληροφοριών που διακινούνται στο δίκτυο είναι ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει ένα και μόνο ένα «φάκελο υγείας». Ο φάκελος αυτός ανήκει στον πολίτη, πρέπει να έχει χρόνο ζωής μεγαλύτερο από το χρόνο ζωής του (προκειμένου να καλύπτονται και θέματα νομικής φύσεως αλλά και οι ερευνητικές ανάγκες).

Ο φάκελος μπορεί να βρίσκεται αποθηκευμένος σε ένα και μόνο σημείο. Ωστόσο ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει ως αποτέλεσμα οι ιατρικές πράξεις να επισυμβαίνουν σε διαφορετικές μονάδες υγείας. Χάρις στις σύγχρονες τηλεματικές τεχνολογίες οι φάκελοι μπορούν να αποτελούνται από επί μέρους φακέλους, αποθηκευμένους σε διαφορετικά σημεία ανά τη χώρα ή και την υφήλιο ακόμα. Τα συστήματα διαχείρισης των πληροφοριών επιτρέπουν τη πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων ατόμων (π.χ. ιατρών, νοσηλευτών), σε όλους τους επί μέρους φακέλους, στη περίπτωση που αυτό είναι επιθυμητό.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Δανίας όπου εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των διακινούμενων πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία των πολιτών, γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Ωστόσο το ποσοστό των διακινούμενων ιατρικών πληροφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο παραμένει κάτω του 10%, σε χώρες όπως η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ποσοστό που είναι ίσως από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν (έτος 2001).

…………….

horizontal rule

Copyright 2002: Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τελευταία ενημέρωση / Last modified: 04/16/04