Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας "ΘΡΙΑΣΙΟ"

Ταυτότητα – Δομή.    

Το Π.Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ. Είναι ένα νέο  Ν.Π.Δ.Δ νοσοκομείο δυναμικότητας 400 κλινών. Οι εργασίες κατασκευής του ολοκληρώθηκαν, μετά από πολλές περιπέτειες, τον Δεκέμβριο του 1995.

Με τον οργανισμό του προβλέπονται συνολικά 29 τμήματα από τα οποία :

Στο νοσοκομείο υπάγονται δύο Κέντρα Υγείας, της Ελευσίνας και των Μεγάρων, και τέσσερα περιφερειακά ιατρεία , στην Μάνδρα, Ασπρόπυργο, Βίλλια και Ερυθρές.

Για την λειτουργία και την ανάπτυξη αυτών των τμημάτων προβλέπονται στον οργανισμό του 1010 θέσεις προσωπικού, όλων των κλάδων και κατηγοριών. Οι θέσεις αυτές προκηρύχθηκαν τον Μάρτιο του 1995 και οι προσλήψεις ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του ιδίου έτους.

            Η κάθε μία από τις υπηρεσίες του διαρθρώνεται σε τομείς ή υποδιευθύνσεις, τμήματα και αυτοτελή γραφεία, σύμφωνα με τον οργανισμό του.

Τα τμήματα που έχουν αναπτυχθεί στο νοσοκομείο μας, δεν είναι αποτέλεσμα μιας τυφλής υπακοής στους αρμόδιους νόμους που διέπουν την λειτουργία των νοσοκομείων. Μελετώντας προσεκτικά συγκεκριμένες παραμέτρους, και αφού λάβαμε σοβαρά υπόψη  μας  τις συγκεκριμένες υγειονομικές ανάγκες της περιοχής, καταλήξαμε στην επιλογή των ιατρικών τμημάτων που μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην περιοχή.  

                       

 Χωροταξικά χαρακτηριστικά της περιοχής ευθύνης του νοσοκομείου.

Η Δυτική Αττική παρουσιάζει εντελώς διακριτά γεωγραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, σε σχέση με τον υπόλοιπο νομό. Τα όρια  της περιοχής περιγράφουν μία ευρεία γεωγραφική επιφάνεια ιδιαίτερα ανομοιογενή.

Οι υπάρχουσες οροσειρές δημιουργούν δύο μόνο φυσικές πύλες που συνδέουν την περιοχή με την υπόλοιπη πρωτεύουσα, όπου μόνο η μία έχει αξιοποιηθεί και υπάρχει συγκοινωνιακός κόμβος, ( Εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου ) ενώ η άλλη προβλέπεται να αξιοποιηθεί μελλοντικά ( Σταυρού - Ελευσίνας ). Η προσπελασιμότητα με τα Νοσοκομεία του κέντρου είναι πολύ δύσκολη και δίδει χρόνους ανταπόκρισης πάνω από μία ώρα. Αντίθετα η Σταυρού - Ελευσίνας θα δημιουργήσει χρόνους προσπελασιμότητας για το νοσοκομείο της τάξης των 20 - 25 λεπτών από το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων και γενικά από τα Βόρεια προάστια

Το γεωγραφικό αυτό κλειστό σύστημα διαμορφώνει ιδιαίτερες παραμέτρους  για τον προγραμματισμό του Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας. και την παροχή υπηρεσιών υγείας . Η 24ώρη συνεχής λειτουργία του νοσοκομείου για την νοσηλευτική κάλυψη του πληθυσμού ευθύνης του έχει θεωρηθεί ως αναγκαία παράμετρος του προγραμματισμού του.

  

1.      Δημογραφικά δεδομένα.

Η σημασία των δημογραφικών δεδομένων δεν εξαντλείται απλώς στον ακριβή προσδιορισμό του πληθυσμού αναφοράς αλλά και στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών για το είδος της πληθυσμιακής συγκέντρωσης και επομένως την ποιότητα και την δυναμική της υφισταμένης και δυνητικής ζήτησης.

Στην πληθυσμιακή ανάλυση που θεωρήθηκε απαραίτητη και έγινε χρησιμοποιήθηκαν :

·            Στατιστικά στοιχεία από την ΕΣΥΕ

·            Στοιχεία με βάση τους καταναλωτές της ΔΕΗ.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δήμοι  - Κοινότητες

Πληθυσμός (απογρ.1991)

Μεταβολή% 1981 - 1991

Άνω Λιοσίων

21397

28,35

Ασπροπύργου

15715

26,62

Βιλλίων

3412

40,59

Ελευσίνας

22793

12,85

Ερυθρών

3516

- 4,22

Ζεφυρίου

8945

70,82

Καματερού

17410

10,43

Μάνδρας

11343

31,13

Μαγούλας

2663

39,06

Μεγαρέων

25061

23,92

Οινόης

495

105,39

Ν. Περάμου

6896

56,54

Φυλής

2925

37,00

ΣΥΝΟΛΟ

142571

Μετακινούμενος πληθυσ

Πληθ.Εμμέσου Ευθύνης

 

50.0000

Αγ. Βαρβάρας

28706

- 1,43

Αγ. Αναργύρων

30739

0,88

Αιγάλεω

78563

-3,89

Κορυδαλλού

63184

2,81

Ιλίου

78326

8,25

Περιστερίου

137288

-2,52

Πετρούπολης

38278

37,40

Χαϊδαρίου

47437

0,36

ΣΥΝΟΛΟ

502521

 

 

              Διαπιστώθηκε ότι  το ποσοστό μεταβολή αύξησης του πληθυσμού αμέσου ευθύνης, την τελευταία εικοσαετία είναι κατά 17,49% μεγαλύτερη από την περιοχή εμμέσου ευθύνης και 18,63 % μεγαλύτερη από την περιοχή της πρωτεύουσας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας είναι 14,42%.

              Περιοχή αμέσου ευθύνης θεωρείται ο πληθυσμός των δήμων και κοινοτήτων του Θριασίου πεδίου που δημιουργεί ανάγκες ζήτησης σε ποσοστό 100% επί του συνόλου του, και αριθμεί 210.576 κατοίκους. Πληθυσμός εμμέσου ευθύνης θεωρείται εκείνος των δήμων που συνορεύουν με το Θριάσιο πεδίο και δημιουργεί ανάγκες ζήτησης σε ποσοστό 15% επί του συνόλου του και αριθμεί 502.521 κατοίκους. Με βάση των αριθμό των διανομαρχιακών διακομιδών  οι πληθυσμοί των νομών, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Βοιωτίας δημιουργούν ποσοστό ζήτησης επί του συνόλου τους της τάξης του 2%, που αριθμεί 440.464 κατοίκους.

              Οι ηλικιακές δομές  του πληθυσμού ευθύνης παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα σε σχέση με την περιοχή της πρωτεύουσας και του συνόλου της χώρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Κατηγορίες ηλικιών

Περιοχή ευθύνης Νοσοκομείου

Περιοχή Πρωτεύουσας

Σύνολο   Ελλάδος

0 - 14

20,87

18,18

19,25

15 - 44

46,61

45,11

42,53

45 - 64

22,95

23,83

24,53

65 - άνω

9.57

12,88

13,69

Σύνολο

100 %

100 %

100 %

 

              Με τα παραπάνω στοιχεία αξιολογήθηκαν και τα στοιχεία  που αφορούν :

·        Τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση που αριθμητικά για την περιοχή ανέρχονται στις 30.000 περίπου. Ο πληθυσμός αυτός υγειονομικά παρουσιάζεται "παραμελημένος".

·        Αθίγγανους που δεν είναι σταθερός αλλά μετακινούμενος πληθυσμός

·        5.000 εργαζόμενους  των βιομηχανιών και βιοτεχνιών , που διαμένουν σε άλλες περιοχές εκτός της περιοχής ευθύνης του νοσοκομείου και προσέρχεται σε καθημερινή βάση στο ΘΡΙΑΣΙΟ.

2.      Εκτίμηση της συνολικής ζήτησης για το Νοσοκομείο.

Για τον προσδιορισμό της δυνητικής νοσηλευτικής ζήτησης για Νοσοκομείο έγιναν οι παρακάτω παραδοχές:

·        Σε ότι αφορά τα έκτακτα περιστατικά το 100 % της συγκεκριμένης ζήτησης θα κατευθύνεται στο νοσοκομείο

·        Τα χρόνια περιστατικά θα εκδηλώσουν προτιμησιακή σχέση προς το νοσοκομείο σε ποσοστό 70 %.

·        Για τακτικές εισαγωγές η προτιμησιακή σχέση θα ανέλθει σε ποσοστό 60 %.

Ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τα επόμενα έτη  υπολογίζεται :

1997 - 2001 = 0,62 %

2002 - 2010 = 0,48 %

Τα στοιχεία αυτά και αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν με εφαρμογή μεθόδων προσομοίωσης (SIMULATION ) τα αποτελέσματα των οποίων εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

ΕΤΗ

ΖΗΤΗΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

1997

126.000

69.000

46.000

1998

126.781

69.428

46.285

1999

127.562

69.856

46.570

2000

128.344

70.238

46.856

2001

129.125

70.711

47.141

2002

129.730

71.042

47.362

2003

130.334

71.374

47.582

2004

130.939

71.705

47.803

 

Η παραπάνω ζήτηση κατανέμεται σε  ποσοστό 45 % για περιστατικά του τομέα παθολογίας, 40 % για περιστατικά του τομέα χειρουργικής ενώ το υπόλοιπο αφορά περιστατικά διατομεακού χαρακτήρα και άλλων τομέων της ιατρικής όπως ψυχιατρικός.

Οι δυνατότητες του νοσοκομείου του νοσοκομείου, για την εξυπηρέτηση της παραπάνω αναμενόμενης ζήτησης, σε σχέση με τον βαθμό στελέχωσης, τον εξοπλισμό και τον βαθμό ανάπτυξης και λειτουργίας αυτού, εμφανίζονται στον Πίνακα 3.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ

 

ΗΜΕΡΕΣ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

 EΤΗ

ΖΗΤΗΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤ.

ΖΗΤΗΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤ

ΖΗΤΗΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤ.

1997

126.000

80.000

69.000

40.000

46.000

20.000

1998

126.781

85.000

69.428

45.000

46.285

30.000

1999

127.562

95.000

69.856

60.000

46.570

40.000

2000

128.344

120.000

70.238

65.000

46.856

50.000

2001

129.125

135.000

70.711

70.000

47.141

50.000

2002

129.730

135.000

71.042

80.000

47.362

60.000

2003

130.334

135.000

71.374

80.000

47.582

60.000

2004

130.939

140.000

71.705

80.000

47.803

60.000

               

 

            Για την εργαστηριακή κάλυψη  των αναγκών της ζήτησης υπήρχε δυνατότητα μόνο για  ποσοστιαία και όχι αριθμητική ανάλυση η οποία παρουσιάζεται στον παρακάτω στον πίνακα 4.

  

ΠΙΝΑΚΑΣ  4.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΤΟΣ

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

%

40

60

85

95

95

95

95

95

 

            Η διαφορά του 5 % αφορά εργαστηριακές εξετάσεις  για τις οποίες δεν  προβλέπονται τα αντίστοιχα τμήματα στον οργανισμό του νοσοκομείου και δεν απαιτείται η δημιουργία τους. Οι εξετάσεις αυτές ,όπως  Ραδιοϊσοτοπικές επηρεάζουν και διαμορφώνουν το κόστος νοσηλείας και γι΄ αυτό αναφέρονται.

Τα παραπάνω στοιχεία που σας ανέπτυξα, αξιοποιήθηκαν από την υπηρεσία του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα την γρήγορη, κατάλληλη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάπτυξης του νοσοκομείου. 

Το νοσοκομείο μας σήμερα έχει αναπτύξει μια σειρά πιλοτικών προγραμμάτων για όλες τις υπηρεσίες. Παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, και χρησιμοποιώ την λέξη ''ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ" γιατί όλες οι υπηρεσίες του νοσοκομείου υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση και επανέλεγχο. Για μας είναι σημαντικό ένα νέο νοσοκομείο σαν το δικό μας, να προσφέρει στον πολίτη υπηρεσίες ανώτερες από των άλλων "παλιών"  νοσοκομείων. Η πλήρης αξιοποίηση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό και το "νέο αίμα" των υπαλλήλων και του στελεχιακού δυναμικού (μέσος όρος  ηλικίας  28 ετών) είναι εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το σύνολο των υπηρεσιών που προσέφερε το νοσοκομείο στα λίγα χρόνια που λειτουργεί. Θεωρούμαι ότι το μέγεθος των υπηρεσιών του νοσοκομείου καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της περιοχής.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι, αυτό που παράγεται είναι το αποτέλεσμα της  ομαδικής δουλειάς 1000 περίπου εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων. Αυτοί κινούν τους μοχλούς της παραγωγής και σε αυτούς θα πρέπει να αναγνωριστεί το έργο του νοσοκομείου.  

      

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1996

1997

1998

1999

2000

ΤΕΙ

158.175

11.013

33.118

36.216

39.271

38.557

ΤΕΠ

155.834

6.310

24.313

33.863

43.973

47.375

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

40.350

415

6.365

9.916

11.863

11.791

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

41.654

415

6.412

9.973

12.288

12.566

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

296.374

1.677

45.553

68.247

89.458

91.439

Μ.Δ.Ν.

6,5

4,08

7,10

6,84

7,28

7,28

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

 

 

34,76%

56,15%

73,38%

72,82%

 

 

 

 

 

 

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

12.944

146

2.195

3.135

3.912

3.556

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

6.245

124

1.178

1.565

1.663

1.715

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

   ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

309.798

12.010

57.941

69.178

84.153

86.516

   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

260.208

2.597

36.368

54.849

84.029

82.365

   ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

1.302.399

12.719

132.617

274.460

414.491

468.112

   ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

444.756

3.747

73.499

98.373

122.905

146.232

   ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

55.699

696

10.662

14.001

15.897

14.443

   ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

37.737

198

8.365

9.142

10.032

10.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2.410.597

31.967

319.452

520.003

731.507

807.668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

766.759.431

45.000.000

49.508.234

41.553.462

550.000.000

80.697.735

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

663.309.693

57.737.436

125.914.524

166.277.064

164.939.679

148.440.990

 

 Η διοίκηση του νοσοκομείου εφαρμόζοντας  τις νέες τεχνικές του μάνατζμεντ έχει κατορθώσει να αξιοποιήσει τα έσοδά (που καλύπτουν τα έξοδα του νοσοκομείου και δεν δημιουργούν οικονομικό έλλειμμα), και να εξοπλίσει με τα δικά του έσοδα το νοσοκομείο με ιατρικό εξοπλισμό  (660 δις δρχ). Βέβαια αρωγός στην προσπάθεια εξοπλισμού με νέα σύγχρονα μηχανήματα είναι και το κράτος έχοντας επενδύσει τα τελευταία 4 χρόνια 760 δις. δρχ.

 Το σημαντικότερο ίσως από όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα το νοσοκομείο, είναι η κοινή αποδοχή του οράματος για την δημιουργία ενός  νοσοκομείου όχι μόνο για τους αρρώστους, αλλά ενός νοσοκομείου που θα συνδέει την υγεία με την κοινωνική ευημερία και τον πολιτισμό.