(ΟΜΙΛΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )

 

Σκοπός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) είναι η διατήρηση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Το ΕΣΥ θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα σύστημα παρεμβάσεων της πολιτείας με τις οποίες σε βασικές έννοιες ρυθμίζονται :

1.      Ο τρόπος παροχής υπηρεσιών υγείας

2.      Οι σχέσεις μεταξύ των φορέων κάλυψης των αναγκών

3.      Οι σχέσεις του κράτους με τους επαγγελματίες της υγείας και μεταξύ τους

4.      Οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες προκειμένου να 

      επιτευχθεί ο σκοπός ύπαρξης του.

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα , όπως το αμερικάνικο, που είναι  στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία με την μικρότερη δυνατή κρατική παρέμβαση, το Ελληνικό σύστημα υγείας είναι κρατικό και βασίζεται περισσότερο στην κοινωνική αλληλεγγύη μέσα από την ισότιμη κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία , επάγγελμα, κοινωνικοοικονομική κατάσταση και επιτυγχάνεται μέσα από αυξημένη κρατική παρέμβαση και δράση.

 

Παρά τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του νοσοκομειακού συστήματος από τις συμπληγάδες του δημόσιου λογιστικού και του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες ανάπτυξης κάποιων εφαρμογών σύγχρονου management, από την  εφαρμογή των οποίων θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε την πορεία της μετεξέλιξης του νομοθετικού σημερινού πλαισίου που πρέπει να ακολουθηθεί.

             

     2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη αναπτύσσεται μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πολιτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, τεχνολογικών και δημογραφικών αλλαγών, μεταβολών που συμβαίνουν στον τρόπο ζωής, αλλά και αλλαγών στη συσχέτιση των δυνάμεων της αγοράς.

Η αβεβαιότητα, η αστάθεια του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος έγιναν ο κανόνας παρά η εξαίρεση.

Αυτό είναι το σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο κινείται ο χώρος της υγείας, η πορεία του κάθε νοσοκομείου.  Μέσα σε αυτό το ολοένα μεταβαλλόμενο χώρο κινείται, λαμβάνει αποφάσεις για το μέλλον του κάθε οργανισμού η διοίκησή του.

           

    Η ανάλυση του ΄΄ οράματος΄΄ , της ΄΄αποστολής΄΄ και των ΄΄αξιών ΄΄ του οργανισμού είναι απαραίτητη τόσο για να επανακαθορίσει τη στρατηγική του , όσο και για να λειτουργήσει για πρώτη φορά.

    Το ΄΄όραμα΄΄ είναι κάτι παραπάνω από μια λίστα ευχών.  Είναι η αρχή η οποία πρέπει να μεταλλάσσεται σε πράξη.

    Το όραμα μπορεί να αφορά μια περίοδο 5-10 έτη και   περιλαμβάνει το πώς θέλουμε να είμαστε τα επόμενα 5-10 χρόνια.

    Ο ενστερνισμός του οράματος από το ανθρώπινο δυναμικό είναι μια πράξη καθοριστική και αποφασιστικής σημασίας.  Η συμμετοχή του προσωπικού είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια και επίπεδα της ανάπτυξης, εφαρμογής, ελέγχου και αναθεώρησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου.

    Κάθε υπηρεσία υγείας δημιουργείται για να προσφέρει και η αποστολή ή ο σκοπός του είναι συνήθως σαφές στην αρχή.

     Η αποστολή του οργανισμού δηλώνει ποιοι είμαστε και σε ποιόν τομέα δραστηριοτήτων αναπτυσσόμαστε.  Οι αλλαγές στο περιβάλλον (π.χ. τεχνολογικές), ή εξαιτίας του χρονικού διαστήματος που λειτουργεί ένας οργανισμός, ή της αλλαγής της δομής του, μπορεί να συντελέσουν στο να γίνει ο αρχικός σκοπός είτε ακατάλληλος ή άσχετος, ή ακόμη και να χαθεί το ενδιαφέρον γι΄ αυτόν το σκοπό.

         Η αποστολή μας λέει τι είναι ο οργανισμός μας και προσδιορίζει σε ποιους παρέχονται οι υπηρεσίες, τι κάνει και γιατί.

    Οι αξίες είναι οι αρχές/ιδέες που οργανισμοί και άνθρωποι, υπερασπίζονται.  Είναι οι θεμελιακές αρχές που μαζί με την αποστολή κάνουν ένα οργανισμό μοναδικό. Οι αξίες είναι το αόρατο, εσωτερικό και άτυπο συναίσθημα του οργανισμού που οδηγεί τη συμπεριφορά των ατόμων αλλά και που σχηματίζεται έξω από τη συμπεριφορά τους.

    Για ένα νοσοκομείο οι αξίες είναι το ποιες υποχρεώσεις θεωρεί ότι έχει απέναντι στους πολίτες, απέναντι στους απασχολούμενους του οργανισμού όσο και απέναντι όλων των εξωτερικών φορέων που εμπλέκονται και συναλλάσσονται στο νοσοκομείο (π.χ. προμηθευτές).

Όλα   όσα σας ανέφερα παραπάνω είναι το θεωρητικό μοντέλο με το οποίο εφοδιαστήκαμε για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση  του δικού μας πλάνου οργάνωσης και ανάπτυξης. Δεν θέλουμε το ''Θριάσιο νοσοκομείο" να έχει την τύχη των άλλων νοσοκομείων. Αυτό που εμείς επιδιώκουμε και που η περιοχή έχει ανάγκη, είναι η συνεχής ανάπτυξη και όχι η στασιμότητα, η δημιουργία και όχι η υποβάθμιση. Θεωρούμε καθήκον μας να προστατέψουμε την υγεία των κατοίκων της περιοχής, και για να το επιτύχουμε θα πρέπει να βρισκόμαστε σε μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης έρευνας και επαναξιολόγησης. Στην συνέχεια θα σας αναλύσω σε γενικές γραμμές το πλάνο ανάπτυξης ενός από τους στόχους (πρωτοβάθμια φροντίδα ) για τα επόμενα χρόνια  που έχουμε σχεδιάσει για το νοσοκομείο μας.  

 

        3.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ.

           

Ο πληθυσμός της περιοχής ευθύνης του νοσοκομείου με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία έχει δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών υγείας που εμφανίζονται στο παρακάτω οργανόγραμμα. Τα ποσοστά προτίμησης για χρήση των υπηρεσιών αυτών δεν παρουσιάζονται   επί του συνόλου του πληθυσμού αλλά με βάση την εκδήλωση της προτίμησης αθροιστικά.

 

 

 

 

 

     Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 

ΣΚΟΠΟΣ : Η παροχή αποκεντρωμένων, από το νοσοκομείο, υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, στον πληθυσμό αμέσου ευθύνης, στην οποία περιλαμβάνονται:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

            Η υλοποίηση των παραπάνω θα γίνει από τις παρακάτω υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητες και ευθύνη του νοσοκομείου :

Οι παραπάνω υπηρεσίες οργανώνονται με τον παρόντα σχεδιασμό για την άμεση

εξυπηρέτηση των αναγκών.

 

 

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ.

Σήμερα λειτουργούν  περιφερειακά ιατρεία στις παρακάτω περιοχές και

υπάγονται στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας.

·        Μάνδρα

·        Ασπρόπυργο

·        Βίλλια

·        Ερυθρές

Για την αμεσότερη προσπέλαση και καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της

 Περιοχής αμέσου ευθύνης του νοσοκομείου θα αναπτυχθούν στο χρονικό διάστημα του παρόντος σχεδιασμού τα παρακάτω περιφερειακά ιατρεία. Ο χρόνος ανάπτυξης και λειτουργίας εμφανίζεται στο αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

      15-9 . Ο προβλεπόμενος πληθυσμός κάλυψης για το αναφερόμενο χρονικό

      διάστημα λειτουργίας φθάνει τις 4.000 κατοίκους.

 

Με τον σχεδιασμό αυτό και μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης προβλέπονται :

1.        Άμεση προσπέλαση του πληθυσμού με την μικρότερη, το δυνατό, μετακίνηση, στις υπηρεσίες υγείας..

2.       Καλύτερη κατανομή των κατοίκων ανά υπηρεσία.

3.       Αμεσότερη και ποιοτικά καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών.

4.       Καλύτερος συντονισμός, έλεγχος και οργάνωση των υπηρεσιών.

5.       Αποδοτικότερη χρήση των δαπανών.

6.       Μείωση του αριθμού των προσερχόμενων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου κατά 30% περίπου και μείωση των προσερχόμενων στο Τμήμα των Επειγόντων περιστατικών κατά 15% περίπου. Τα ποσοστά μείωσης της προσέλευσης προκύπτουν από την ανάλυση των αφίξεων στα παραπάνω τμήματα του νοσοκομείου με βάση τον τόπο διαμονής και την αιτία άφιξης.

 

1.1. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Η προβλεπόμενη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων είναι:

 

 

1.2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα περιφερειακά ιατρεία θα παρέχουν υπηρεσίες:

 

1.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα περιφερειακά ιατρεία θα διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ποιοτική εξυπηρέτηση των προσερχόμενων και επιπλέον εξοπλισμό ο οποίος θα καθορισθεί με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής.

Ως minimum εξοπλισμός προβλέπεται :

 

1.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

            Τα περιφερειακά ιατρεία θα λειτουργούν καθημερινά εκτός αργιών στις παρακάτω ώρες :

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο χρονικό διάστημα από 12.30 – 15.00

 θα πραγματοποιεί επισκέψεις κατ΄οίκον  για μη περιπατητικούς ασθενείς. Στο ιατρικό προσωπικό    που  θα απασχολείται στα περιφερειακά ιατρεία θα δίδεται εφημερία έργου.

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Για την ενιαία καταγραφή των στοιχείων των ασθενών θα τηρείται και στο  Περιφερειακό ιατρείο η κάρτα εξέτασης των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου.

 

1.5.    ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί  εμφανίζεται ο προβλεπόμενος χρόνος

 υλοποίησης των ενεργειών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2000

2001

2002

2003

2004

Εφαρμογή στα ήδη λειτουργούντα

 

 

 

 

 

Εξοπλισμός

 

 

 

 

 

Στελέχωση

 

 

 

 

 

Μηχανογράφηση

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη νέων  Π . Ι

 

 

 

 

 

1. Νεόκτιστα

 

 

 

 

 

2. Ν. Πέραμος

 

 

 

 

 

3. Αλεποχώρι

 

 

 

 

 

4. Α. Λιόσια

 

 

 

 

 

Παράρτημα  Α. Λιοσίων

 

 

 

 

 

Τομείς ασθενοφόρων

 

 

 

 

 

 

1.6.  ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

            Οι παράμετροι που συνθέτουν την οικονομική αποτύπωση των προτεινόμενων εφαρμογών αφορούν :

Οι  απαιτούμενες  επιπλέον δαπάνες εμφανίζονται ανά έτος και είδος δαπάνης στον παρακάτω πίνακα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΕΣ

2000

2001

2002

2003

2004

ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

28800000

50400000

56400000

60000000

61200000

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4000000

3000000

3000000

1000000

4000000

ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ

2000000

3000000

3000000

3000000

4000000

ΚΙΝΗΣΗΣ

500000

500000

600000

600000

600000

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

0

1000000

1000000

1000000

1000000

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2000000

3000000

3000000

3000000

4000000

ΣΥΝΟΛΟ

37.300.000

60.900.000

67.000.000

68.600.000

74.800.000

 

Το Μέσο αναμενόμενο Κόστος ανά εξεταζόμενο στα Περιφερειακά ιατρεία υπολογίζεται στις 10.000 δρχ. Το Μέσο Κόστος στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου ανέρχεται στις 13.000 δρχ και στο Τμήμα επειγόντων Περιστατικών  στις 15.000 δρχ.

      Υπολογίζοντας μείωση κατά 5000 προσελεύσεις στο ΤΕΠ και 11.000 προσελεύσεις στα ΤΕΙ, δημιουργείται μία διαφορά στην δαπάνη της τάξης των 58.000.000 δρχ σε σχέση με την σημερινή λειτουργία, που καλύπτει τα 2/3 του απαιτούμενου κόστους υλοποίησης του σχεδιασμού για την ανάπτυξη των Π . Ι.

      Επίσης θα απελευθερωθούν περί τις 5300 ώρες/έτος στο νοσοκομείο οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν παροχή εξειδικευμένης περίθαλψης, που απαιτείται να παρέχει ένα τριτοβάθμιο περιφερειακό νοσοκομείο, με την ανάπτυξη εξειδικευμένων εξωτερικών ιατρείων.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ  ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

                  

  1. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

                   Η σημερινή λειτουργία των Κέντρων Υγείας παρουσιάζει στασιμότητα ως προς την εκπλήρωση των σκοπών της ύπαρξης τους. Παρά την κίνηση την οποία παρουσιάζουν σε ιατρικές πράξεις δεν δύναται κανείς να ισχυρισθεί ότι το παραγόμενο έργο ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά με το αναμενόμενο. Ως βασικές αιτίες της παρουσιαζόμενης κατάστασης θεωρούνται:

Οι βασικές αυτές ελλείψεις ανέπτυξαν φυγόκεντρες του σκοπού τάσεις, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου παγιώθηκαν και αποτέλεσαν ένα status το οποίο μπορεί να ανατραπεί με ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές.

                   Με τον παρόντα σχεδιασμό επιχειρούμε να δημιουργηθεί μία οργανωτική και αναπτυξιακή υποδομή η οποία θα επαναφέρει τα ΚΥ στην τροχιά υλοποίησης του ιδρυτικού σκοπού τους, ο οποίος έχει αναφερθεί στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου. 

 

2.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

                   Τα ΚΥ ακολουθούν σε μικρογραφία την οργάνωση του Νοσοκομείου αλλά συνολικά αποτελούν μία ξεχωριστή μονάδα, το καθένα. Υπεύθυνος για την συνολική λειτουργία του ΚΥ είναι γιατρός με βαθμό Διευθυντού και συνεπικουρείται στο έργο του, από τον επικεφαλή νοσηλευτή και διοικητικό.    Η τεχνική υποστήριξη των ΚΥ θα γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Συνολικά η Διάρθρωση εμφανίζεται στο παρακάτω οργανόγραμμα.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού όλων των κλάδων και κατηγοριών αναφέρονται στο καθηκοντολόγιο συνολικά του προσωπικού του νοσοκομείου το οποίο αποτελεί μέρος του παρόντος σχεδιασμού.

2.2. ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

                   Στα Κέντρα Υγείας  αναπτύσσονται και λειτουργούν Εξωτερικά τακτικά ιατρεία, Εργαστήρια και Ιατρεία Εφημερίας.

2.2.1. Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

                   Αναπτύσσονται και λειτουργούν σε καθημερινή βάση τα παρακάτω ιατρεία.

                    Το ωράριο λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων  ορίζεται σε πρωινό από τις 08.00 έως στις 12.30 . Ορίζεται το ωράριο αυτό για να δίδεται χρόνος για την κάλυψη των αναγκών για υπηρεσίες κατ΄οίκον νοσηλείας.

                     Σε δεύτερο χρόνο θα αναπτυχθούν  τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και ανάλογα με τις ανάγκες ειδικά τακτικά ιατρεία ειδικοτήτων που θα καλύπτονται από τις ειδικότητες και γιατρούς του νοσοκομείου.

Τα ειδικά αυτά εξωτερικά ιατρεία μπορεί να είναι:

             Εξειδικευμένα ιατρεία τα οποία σήμερα λειτουργούν, όπως υπέρτασης, θα λειτουργούν σε συνδυασμό και άμεση επικοινωνία με τα αντίστοιχα λειτουργούντα εξειδικευμένα ιατρεία του νοσοκομείου, σε ότι αφορά τις ημέρες, ώρες λειτουργίας και ακολουθούμενες διαδικασίες. Οποιαδήποτε νέα υπηρεσία θα ζητείται , θα αναπτύσσεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής επιτροπής  του Νοσοκομείου, θετική εισήγηση του Διευθυντού της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.       Το αίτημα θα υποβάλλεται από τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας με αιτιολογημένη έκθεση για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης των αιτούμενων υπηρεσιών.

                   Ο εξοπλισμός είναι αυτός που προβλέπεται για τα περιφερειακά ιατρεία . Προμήθεια εξοπλισμού θα απαιτηθεί με την ανάπτυξη των ιατρείων ειδικοτήτων.

                   Οι διαδικασίες εξυπηρέτησης είναι οι περιγραφόμενες για τα περιφερειακά ιατρεία.  Το ένα ιατρείο Γενικής ιατρικής ή Παθολογίας θα λειτουργεί με προσυνεννόηση και το δεύτερο με βάση την σειρά προσέλευσης. Με προσυνεννόηση θα λειτουργούν και τα ιατρεία των ειδικοτήτων.

                   Η στελέχωση των τακτικών ιατρείων θα είναι με ένα γιατρό και ένα νοσηλευτή και ένα οδοντίατρο τα οδοντιατρικά.

 

2.2.2. Ιατρεία εφημερίας.

                   Τα ιατρεία αυτά αναπτύσσονται και λειτουργούν από τις  16.00 έως 08.00 της επομένης ημέρας και είναι :

             Για το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με εξαίρεση το Οδοντιατρικό, το οποίο θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση εφημερίας, λόγω έλλειψης Οδοντιατρικών υπηρεσιών  στο νοσοκομείο, οι ημέρες λειτουργίας των ιατρείων εφημερίας θα καθορισθούν με βάση τις ημέρες λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου. Δεν  λειτουργήσουν τα ιατρεία εφημερίας σε περίπτωση που το Τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου θα παραμένει ανοικτό για 24ωρες και 365 ημέρες.  Αντίστοιχα  τα ιατρεία εφημερίας του Κέντρου Υγείας Μεγάρων θα λειτουργούν σε καθημερινή βάση και τις αργίες. Το Κέντρο Υγείας Μεγάρων θα λειτουργεί από το 2000 σε 24ωρη βάση για 365 ημέρες.

             Σε περίπτωση που το ΤΕΠ του νοσοκομείου λειτουργεί σε 24ωρη βάση το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας θα καλύπτει τις ανάγκες εφημερίας του Κέντρου Υγείας Μεγάρων.

 

2.2.3. Εργαστήρια.

                   Στα Κέντρα Υγείας θα λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:

·        Ακτινολογικό

·        Μικροβιολογικό – Βιοχημικό.

            Τα εργαστήρια αυτά θα λειτουργούν σε πρωινό ωράριο και σε ωράριο

 εφημερίας όταν το Κέντρο Υγείας θα εφημερεύει. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκεί το ιατρικό προσωπικό για την κάλυψη των εφημεριών τα εργαστήρια  θα λειτουργούν με τεχνολόγους και την κάλυψη από τον  εφημερεύοντα ιατρό του Μικροβιολογικού εργαστηρίου του νοσοκομείου. Τα αποτελέσματα των αναλυτών εφόσον κρίνεται   σκόπιμο από τον εφημερεύοντα ιατρό του ΚΥ θα αποστέλλονται μέσω ΦΑΞ, που θα τοποθετηθεί ειδικά για την χρήση αυτή,. στον εφημερεύοντα ιατρό του νοσοκομείου

            Για το Ακτινολογικό εφόσον διαπιστώνεται πρόβλημα , που δεν είναι

δυνατόν να διαχειρισθεί από τον γιατρό του ΚΥ , θα παραπέμπεται ο ασθενής στο νοσοκομείο.

                   Ο εξοπλισμός των Μικροβιολογικών εργαστηρίων θα ανανεωθεί και θα εμπλουτισθεί με αναλυτές που θα κριθούν αναγκαίοι, μέσω της υποχρέωσης  των μειοδοτών του δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και κατά συνέπεια δεν δημιουργείται επιπλέον δαπάνη.

                   Ο εξοπλισμός των ακτινολογικών εργαστηρίων θα χρειασθεί ανανέωση και αυτό προβλέπεται να γίνει μετά τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής του σχεδιασμού που θα έχει δοθεί η δυνατότητα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης των υπαρχόντων μηχανημάτων .

                   Με τον κανονισμό λειτουργίας των ΚΥ θα προβλέπεται και το είδος των εργαστηριακών εξετάσεων που θα πρέπει να γίνονται στα ΚΥ και οι διαδικασίες συνεργασίας με τα εργαστήρια του νοσοκομείου.

 

2.2.4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ  «ΡΗΓΟΥ»

                   Εντός του χρόνου του παρόντος σχεδιασμού θα αξιοποιηθεί το κτίριο συνολικής επιφάνειας 2500τ.μ ευγενούς δωρεάς του κου Ι . Ρήγου.

                   Στο κτίριο αυτό θα στεγασθούν :

·        Το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας

·        Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού για Χρόνιους Νεφροπαθείς

·        Η  Ιατρική της Εργασίας.

                   Η διαμόρφωση θα περιλαμβάνει χώρους Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, που θα χρησιμοποιούνται και από το Κέντρο Υγείας  και από τις ειδικότητες του Νοσοκομείου.

                   Το συνολικό κόστος  διαμόρφωσης θα ανέλθει στα 300.000.000 δρχ στο οποίο περιλαμβάνονται:

 

2.2.6. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

                   Με την ανάπτυξη και λειτουργία του σχεδιασμού αναμένονται :

·        Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

·        Αμεσότερη προσπέλαση από τους πολίτες

·        Συνεχής χρόνος λειτουργίας.

·        Εξυπηρέτηση της ζήτησης που σήμερα υπάρχει, με αναμενόμενη εξυπηρέτηση ανά έτος τις 35.000 άτομα από τις 27.000 άτομα που εξυπηρετούνται με την υπάρχουσα κατάσταση στο ΚΥ Ελευσίνας και 40.000 άτομα από 28.000 στο ΚΥ Μεγάρων, συμπεριλαμβανομένων και των κατ΄οίκον εξυπηρετήσεων

·        Αύξηση κατά 50%  στον αριθμό των πραγματοποιούμενων εργαστηριακών εξετάσεων.

·        Ποιοτικά και Ποσοτικά καλύτερη εφαρμογή και υλοποίηση των προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής και Σχολικής Υγείας.

·        Δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης στο πληθυσμό ευθύνης τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΊΝΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΡΩΝ

 

2.2.6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  /  ΕΤΗ

2000

2001

2002

2003

2004

Οργάνωση Διοικητικής Υποστήριξης

 

 

 

 

 

Οργάνωση Νοσηλευτικής Υποστήριξης

 

 

 

  

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών

 

 

 

 

 

1. Τακτικά Ιατρεία

 

 

 

 

 

2. Οδοντιατρεία

 

 

 

 

 

3. Ιατρεία Εφημερίας

 

 

 

 

 

4. Εργαστήρια

 

 

 

 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

 

 

 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

1. Αναλυτές

 

 

 

 

 

2. Ακτινολογικά

 

 

 

 

 

3. Λοιπά

 

 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

 

 

 

 

 

ΚΤΙΡΙΟ  « ΡΗΓΟΥ »

 

 

 

 

 

1. Μελέτη - Χρηματοδότηση

 

 

 

 

 

2. Εργασίες - Αποπεράτωση

 

 

 

 

 

3. Εξοπλισμός  -  Λειτουργία

 

 

 

 

 

 

  1. ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ.

4.1.    ΣΤΟΧΟΙ.  

             Η μετατόπιση  του κέντρου ευθύνης από το νοσοκομειακό τομέα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που διαμορφώθηκε και επεκράτησε μετά την συνδιάσκεψη της  AlmaAta.  Οι 38 στόχοι της ΠΟΥ για «Υγεία για όλους το 2000» που ακολούθησαν, διαπνέονται από την νέα αντίληψη κάνοντάς την πιο συγκεκριμένη. Οι στόχοι 26 – 29  αναφέρουν  ότι   ….. όλα τα κράτη – μέλη θα πρέπει να έχουν αναπτύξει συστήματα υπηρεσιών υγείας, μέσω μιάς αποτελεσματικής κοινοτικής συμμετοχής, τα οποία θα βασίζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ….. και θα προσφέρουν …. Ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προαγωγής της υγείας, θεραπείας, αποκατάστασης και υποστήριξης που να ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές υγείας του πληθυσμού και θα δίνει ειδική προσοχή στα υψηλού κινδύνου, ευπαθή και μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και ομάδες…….

             Τα περισσότερα κράτη προσανατολιζόμενα στους στόχους που τεθεικαν από την ΠΟΥ ανέπτυξαν τα τελευταία χρόνια την νοσηλεία στο σπίτι σαν εναλλακτική μορφή νοσηλείας, που εντάσσεται στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας παρόλο που οι σχετικές υπηρεσίες εδρεύουν κατά βάση σε νοσοκομεία. 

Οι βασικοί στόχοι της υπηρεσίας κατ οίκον νοσηλείας είναι:

·         Η παραμονή του ασθενούς στο σπίτι με όλα τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται.

·         Η  διαμόρφωση  βασικών ή νοσηλευτικών δυνατοτήτων στο σπίτι που επιτυγχάνεται με την κατάλληλη  εκπαίδευση των οικείων του από τον νοσηλευτή που εκτός από την παρακολούθηση του ασθενή, κατευθύνουν τους οικείους σε βασικές φροντίδες.

·        Η δημιουργία ειδικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του ασθενή και καθιέρωση κλίματος μη εγκατάλειψης του από το νοσοκομείο.

·        Η παροχή στο σπίτι φαρμακευτικής αγωγής και η εκτέλεση αιμοληψιών για εργαστηριακές εξετάσεις.

·        Η παροχή φροντίδας υγείας από τον γιατρό του νοσοκομείου.

·        Η εξοικονόμηση νοσοκομειακών κλινών.

 

4.2.    ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

             Η  Υπηρεσία κατ οίκον νοσηλείας θα στελεχώνεται:

·         Από γιατρό με βαθμό διευθυντή από το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με ειδικότητα Παθολογίας.

·        Από Νοσηλεύτρια / τη του Νοσοκομείου  προϊστάμενο τμήματος

·        Από 5 Επισκέπτριες Υγείας- Νοσηλευτριες του νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας.

·        Από μία Μαία

·        Από 4 βοηθούς νοσηλευτές

·        Από 2 Κοινωνικούς λειτουργούς του νοσοκομείου.

·        Από μία Ψυχολόγο του νοσοκομείου.

·        Από ένα φυσικοθεραπευτή του νοσοκομείου.

·        Κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες οι ειδικότητες που είναι αναγκαίες.

·        Εθελοντές νοσηλευτές ή άλλων ειδικοτήτων.

·        Γραμματειακή υποστήριξη

 

4.3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ). 

             Εκτός από την σωστή οργανωτική και οικονομική υποδομή της μονάδος απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών από την ΥΚΟΝ είναι:

·         Η συγκατάθεση του ασθενούς.

·         Η παρουσία του οικογενειακού περιβάλλοντος.

·        Η κοινωνική πραγματικότητα και το περιβάλλον.

·        Η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης.

Στο διάστημα του παρόντος χρονικού προγραμματισμού θα καλυφθούν  οι παρακάτω ανάγκες για νοσηλεία.

·        Νοσηλεία Χρόνιων νοσημάτων.

1.      Εγκεφαλικά  - Αγγειακά.

2.      Αναπνευστικά

3.      Σακχαρώδης διαβήτης

4.      Νόσος alzheimer

5.       

·        Νοσηλεία ασθενών με καρκίνο και  AIDS

·        Νοσηλεία για υπερήλικες .

·        Νοσηλεία για παιδιά.

·        Νοσηλεία ειδικών παθήσεων

·        Αποκατάσταση.

 

4.4.     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

             Οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται είναι:

·        Ο θεράπων ιατρός του Νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας παραπέμπει τον ασθενή στην ΥΚΟΝ, αφού προηγουμένως έχει καταρτίσει πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης ή ανακούφισης του ασθενή..

·        Το πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης παραλαμβάνεται από τον Διευθυντή γιατρό και την προϊσταμένη νοσηλεύτρια της ΥΚΟΝ και διαμορφώνεται ανάλογα με τους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς παράγοντες που συντρέχουν κατά περίπτωση και προωθείται για υλοποίηση στο υπόλοιπο προσωπικό της ΥΚΟΝ.

·        Η προϊσταμένη νοσηλεύτρια καθορίζει το πρόγραμμα επισκέψεων έχιντας τον συντονιστικό ρόλου επί του συνόλου των ομάδων.

·        Οι νοσηλευτές και τα λοιπά μέλη παρέχουν τις φροντίδες στον ασθενή , εκπαιδεύουν τους οικείους αυτού, παρέχουν συμβουλές και υποστηρίζουν ψυχολογικά τον ασθενή και το περιβάλλον αυτού.

·        Ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων συνίσταται από την μια στην εκτίμηση των δυσλειτουργιών της ΥΚΟΝ και συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης απόφασης  για την λειτουργία της υπηρεσίας και από την άλλη παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στον ασθενή και στο περιβάλλον του, με σκοπό την πιο ενεργή συμμετοχή του ασθενή και των οικείων του στην αντιμετώπιση της νόσου, ενώ παράλληλα μπορεί να προκαλείται η παρέμβαση των κοινοτικών – κοινωνικών φορέων όταν χρειάζεται.

·        Ολες οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα καταχωρούνται στον ιατρικό ατομικό φάκελο του ασθενούς  και ενημερώνεται ο θεράπων ιατρός και οι επικεφαλής της ΥΚΟΝ.

Οι διαδικασίες εμφανίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

4.5.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

       Η δυνατότητες της  Υ.Κ.Ο.Ν , με βάση την προβλεπόμενη στελέχωση , έτσι όπως αυτή προβλέπεται να διαμορφωθεί με βάση το υπηρετούν προσωπικό, στο σύνολο των οργανικών θέσεων, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 80 επισκέψεις ανά μήνα , στον χρονικό ορίζοντα του παρόντος σχεδιασμού.

Στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζεται ο προβλεπόμενος αριθμός επισκέψεων ανά κατηγορία αντικειμένου της Υ.Κ.Ο.Ν , με δεσμευτικό μόνο το σύνολο των επισκέψεων  ανά μήνα που αφορά τις δυνατότητες βάση της στελέχωσης.

Επισκέψεις ανά μήνα

2000

2001

2002

2003

2004

Χρόνια  περιστατικά

5

10

20

20

20

Καρκινοπαθείς   /  AIDS

5

10

10

10

10

Υπερήλικες

5

10

20

20

20

Ειδικές παθήσεις

5

5

10

20

20

Αποκατάσταση

 

5

5

5

5

Παιδιά

 

5

5

5

5

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

20

45

70

80

80

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

240

540

840

960

960

 

4.6. ΚΟΣΤΟΣ -  ΟΦΕΛΟΣ

             Τα οφέλη από την λειτουργία της Υ.Κ.Ο.Ν  όπως αυτά έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί σε ήδη λειτουργούσες αντίστοιχες υπηρεσίες.

Ειδικότερα:

·         Παρέχει στον ασθενή την δυνατότητα να παραμένει στο οικογενειακό του περιβάλλον με θετικές επιπτώσεις για την συναισθηματική και ψυχολογική του κατάσταση.

·        Προσφέρει ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα στον ασθενή  και την οικογένειά του με την εφαρμογή της θεραπείας, τις αλλαγές τραύματος, την  πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων την διασύνδεση με άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και την παροχή σωστής πληροφόρησης.

·         Περιορίζει τις  απουσίεςς από την εργασία, δίνοντας την δυνατότητα στους εργαζόμενους ασθενείς να συνεχίσουν να εργάζονται, όσοι τουλάχιστον το επιθυμούν.

·         Απελευθερώνει νοσοκομειακές κλίνες  και κατά συνέπεια μειώνεται ο χρόνος και οι λίστες αναμονής για εισαγωγή στο νοσοκομείο.

·         Το κόστος λειτουργίας των  Υ.Κ.Ο.Ν είναι το 1/5 έως το 1/6 του νοσοκομειακού κόστους νοσηλείας.

·        Τμήμα Ιατρικής της εργασίας

                   Το Τμήμα Ιατρικής της εργασίας είναι ένα νέο τμήμα στην οργανική δομή του νοσοκομείου και τυπικά και ουσιαστικά θα ξεκινήσει την λειτουργία του , από το έτος 2000. Ο προγραμματισμός λειτουργίας του, που ακολουθεί γίνεται από μηδενική βάση και για τον λόγο αυτό ή ανάλυση αναφέρεται και στο γνωστικό αντικείμενο αυτού.

 

4.1.  Διάγνωση Επαγγελματικών Ασθενειών.

Όπως γνωρίζουμε οι ασθένειες που προέρχονται από την εργασία δεν διαφέρουν από μια ΄΄κοινή ασθένεια΄΄.  Η διάγνωση όμως μιας ασθένειας ως επαγγελματικής θα μας βοηθήσει να έχουμε

 

Οι ασθενείς που θα προσέρχονται θα είναι ασθενείς του Νοσοκομείου μας ή άλλων Νοσοκομείων ή άλλων φορέων υγείας ή και από πρωτοβουλία του ίδιου του εργαζόμενου.

4.2.  ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ελάχιστες θα είναι οι περιπτώσεις εκείνες των επαγγελματικών ασθενειών που θα χρήζουν ειδικής θεραπείας. Εάν παρουσιασθεί μια τέτοια περίπτωση, δύναται να αντιμετωπισθεί, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα με την πάθηση τμήματα.

4.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν ειδική Υπηρεσία μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης Ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στην ιατρική της εργασίας.

4.4. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

4.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η περιοχή της Ελευσίνας θεωρείται μια από τις πιο βιομηχανοποιημένες περιοχές της χώρας.

    Υπάρχουν πολλές παλιές και καινούργιες βιομηχανίες με υποτυπώδη μέτρα προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (έτσι όπως συμβαίνει σε όλη τη χώρα μας ), με μεγάλο ποσοστό όχι  μόνο εργατικών ατυχημάτων αλλά και επαγγελματικών ασθενειών που σχεδόν στο σύνολό τους, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλης υποδομής, συμπεριλαμβάνονται στις ΄΄κοινές ασθένειες΄΄.

    Το Νοσοκομείο μας, που λόγω θέσης φέρει μεγαλύτερο το βάρος της ηθικής υποχρέωσης απέναντι στους εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής, με το τμήμα Ιατρικής της Εργασίας μπορεί να ανταποκριθεί θετικά, δίνοντας έμφαση κύρια στην πρόληψη.

      Για να μπορέσουμε να φέρουμε πιο αποτελεσματικά σε πέρας αυτό το έργο, η Υπηρεσία μας θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί κύρια σε 4 άξονες.

 

4.5.1.  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ.

Σε συνεργασία με άλλους φορείς θα γίνει εντοπισμός και εκτίμηση των παραγόντων εκείνων που επιδρούν βλαπτικά στην υγεία των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο, με σκοπό την επέμβαση ως και εξάλειψη αυτών.

 

4.5.2.  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ

Θα γίνει κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος των εργαζομένων.

4.5.3.  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ

Θα συμβάλουμε στη θεραπευτική αγωγή ορισμένων επαγγελματικών ασθενειών που ήθελε προκύψουν.

4.5.4.  ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ

Θα γίνονται υποδείξεις για το είδος της εργασίας που είναι σε θέση να εκτελέσει ένας εργαζόμενος μετά από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.

4.5.5.      ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ η ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  (σχεδ.1,2)

1.      Χαρτογράφηση των βιομηχανιών κατά περιοχή, τομέα παραγωγής και απασχολούμενο εργατικό πληθυσμό.

2.      Εντοπισμός καθορισμός και ταξινόμηση των βλαπτικών παραγόντων, την επίπτωση στην Υγεία τους καθώς και τον αριθμό των εκτιθέμενων εργαζομένων.

3.      Περιοδικός Ιατρικός, κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος των εργαζομένων και παρακολούθηση της Υγείας τους.

4.      Ιεράρχηση και ταξινόμηση των στόχων με βάση τους πιο πάνω δείκτες.

5.      Προσδιορισμός και ταξινόμηση της κατάστασης Υγείας των εργαζομένων.

6.      Προσδιορισμός και παρακολούθηση της Υγιεινής του περιβάλλοντος.

7.      Εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα Υγείας, Υγιεινής και Ασφάλειας.

8.      Πληροφόρηση. Αυτή θα απευθύνεται στους εργαζόμενους, στους εργοδότες, στους συνδικαλιστικούς φορείς και στους υπευθύνους κρατικούς φορείς.

΄Οσον αφορά τη Δευτερογενή πρόληψη, όπου το τμήμα Ιατρικής της Εργασίας θα δραστηριοποιηθεί περισσότερο, η μεθοδολογία δράσης σε γενικές γραμμές θα είναι η εξής:

-         Επίσκεψη και ανάλυση του προς μελέτη χώρου εργασίας.

-         Διαχωρισμός των εργαζομένων σε ΄΄ομοιογενείς ομάδες εργασίας΄΄ (δηλαδή ομάδα εργαζομένων οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τους ίδιους βλαπτικούς παράγοντες).

-         Καθορισμός του είδους των εξετάσεων που θα διενεργηθούν σε κάθε ομοιογενή ομάδα.

-         Προσέλευση των εργαζομένων στο Νοσοκομείο μετά από ΄΄ραντεβού΄΄.

-         Λεπτομερής καταγραφή του επαγγελματικού ιστορικού και του ιστορικού Υγείας – Κλινική εξέταση (άνοιγμα φακέλου κάθε εργαζόμενου).

-         Επίσκεψη σε άλλα τμήματα προς εξακρίβωση επαγγελματικής ασθένειας σαν υπάρχει και το βαθμό αυτής. (π.χ. σπιρομετρικός έλεγχος-ακουομετρία-νευρολογική εξέταση κ.λ.π.)

Για κάθε είδους πάθηση οργάνου που θα ερευνάται, θα συμπληρώνεται και ειδικό ερωτηματολόγιο.

-         Συγκέντρωση όλων των αποτελεσμάτων και αρχειοθέτηση αυτών.

-         Στατιστική μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων.

       Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία του τμήματος της Ιατρικής της Εργασίας με τα άλλα τμήματα του Νοσοκομείου, όπως αυτό φαίνεται στην εικόνα 3.

       Για τις υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στο Νοσοκομείο, όπως το τμήμα τοξικολογίας και το Αλλεργιολογικό Τμήμα τα οποία είναι απαραίτητα για να φέρει σε Πέρας το έργο της η Ιατρική της Εργασίας, στην πρώτη φάση ανάπτυξης θα προσπαθήσουμε να καλυφθούμε από άλλους φορείς       

      Για την  ΄΄Μονάδα Πνευμονοκονίασης΄΄.  Αυτή η μονάδα θα απαρτίζεται από Γιατρό Εργασίας – Πνευμονολόγο – Ακτινολόγο – η οποία θα μελετά τις ακτινογραφίες θώρακα (οι οποίες θα λαμβάνονται με ειδική λήψη) για τον εντοπισμό και τη σωστή ταξινόμηση των πνευμονοκονιάσεων, έτσι όπως καθορίζεται από το Δ.Γ.Ε. (Διεθνές Γραφείο Εργασίας).

      ΄Όπως φαίνεται από την εισήγηση, ο κύριος και μεγαλύτερος συνεργάτης θα είναι οι συνδικαλιστικοί φορείς, και τον κύριο ρόλο όπως είναι φυσικό θα τον έχει το τοπικό Εργατικό Κέντρο.

       Επίσης η Ιατρική της Εργασίας είναι απαραίτητο να δημιουργήσει συνεργασία και με άλλους φορείς, εργοδοτικούς, κρατικούς, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα τόσο Ελληνικά όσο και διεθνή.

4.6. Προσωπικό

    Είναι απαραίτητο στην Α΄φάση το τμήμα να καλυφθεί από ένα άτομο ως γραμματέα, που θα είναι γνώστης Η/Υ και μιάς ξένης γλώσσας (αγγλικής).

     ΄Ένα άτομο ως χειριστή Η/Υ

      Δύο – τρείς επισκέπτριες Υγείας.

4.7. Υλικοτεχνική υποδομή

        Γραφεία Ιατρών τα οποία θα χρησιμοποιούνται και ως εξεταστήρια.

     Γραφεία Γραμματείας – Επισκεπτριών Υγείας.

      2 Η/Υ

      Εποπτκά μέσα σεμιναρίων

      FAX

      Σύνδεση με ΙΝΤΕRNET

      Βιβλιοθήκη