Τα Σύγχρονα Ασκληπιεία είναι χώροι και δραστηριότητες που προδιαγράφονται με βάση τις ιδέες και τις αξίες των Αρχαίων Ασκληπιείων. Αποτελούν ωστόσο σύγχρονες εκφάνσεις τους με προοπτική να καλύψουν τόσο τις τρέχουσες ανάγκες των πολιτών σε θέματα υγείας και πολιτισμού, όσο και να δημιουργήσουν νέα πρότυπα και εγκαταστάσεις που θα αξιοποιούνται από τις επερχόμενες γενεές.

Πολλά από τα θέματα που σχετίζονται με τα Σύγχρονα Ασκληπιεία είναι πρωτότυπα, άλλα νέα και άλλα αποτελούν νέες προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν σε νέες λύσεις. Υπάρχει επομένως εκτεταμένο πεδίο για την ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

Η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Κύριο χαρακτηριστικό της όμως είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των προς επίλυση προβλημάτων και η ανάγκη δημιουργίας ενός 'μηχανισμού πυρήνα', προκειμένου να διατηρηθούν η αρχική σύλληψη, η εναρμόνιση όλων των προτεινόμενων λύσεων με τις βασικές ηθικές, δεοντολογικές και αισθητικές αρχές και η εξασφάλιση της συμμόρφωσης του μηχανισμού υλοποίησης και των χρηστών των υπηρεσιών στις ίδιες αρχές.

Χαρακτηριστικοί τομείς στους οποίους θα αναπτυχθούν οι σχετικές δραστηριότητες είναι αυτοί της υγείας, της ιατρικής, της φυσικής αγωγής, της κοινωνιολογίας, του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης. Η αναζήτηση λύσεων με τη βοήθεια των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της υπό διαμόρφωση ερευνητικής και αναπτυξιακής στρατηγικής.